Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2020.13

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 85
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 10 marca 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla średniej kadry dowódczej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 172 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla średniej kadry dowódczej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP poz. 34) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA ŚREDNIEJ KADRY DOWÓDCZEJ ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

2. Cel kursu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

9. Forma zakończenia kursu

10. Lista wyposażenia dydaktycznego

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. 

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE

1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny dla średniej kadry dowódczej oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, zwany dalej "kursem".

2. Cel kursu

Celem kursu jest nabycie wiedzy oraz umiejętności z zakresu dowodzenia drużyną/plutonem/kompanią oraz dobieranie odpowiedniej taktyki działania adekwatnej do dynamicznie zmieniającej się sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa interweniujących policjantów, jak również doskonalenie i utrwalenie wiedzy z zakresu formowania i manewrowania szykami policyjnymi z jednoczesnym wykorzystaniem i użyciem środków przymusu bezpośredniego.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kierowani są funkcjonariusze oddziałów, samodzielnych pododdziałów i nieetatowych pododdziałów prewencji Policji, będący w służbie stałej i zajmujący stanowisko służbowe dowódcy drużyny, dowódcy plutonu, zastępcy dowódcy kompanii, dowódcy kompanii oraz policjanci przewidywani do objęcia tych stanowisk.

4. System prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym.

5. Czas trwania kursu

Kurs trwa 15 dni szkoleniowych. Na całkowity wymiar czasu trwania kursu składają się:

PrzedsięwzięciaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)
Zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu1
Zajęcia programowe117
Egzamin końcowy1
Zakończenie kursu1
Ogółem120
6. Liczebność grupy szkoleniowej

Treści kształcenia należy realizować w grupie szkoleniowej, której liczebność, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć oraz efektywność stosowanych metod dydaktycznych, nie powinna przekraczać 22 osób.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Zajęcia prowadzą nauczyciele policyjni zgodnie ze swoją specjalizacją, w razie potrzeby wspomagani przez policjantów posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie treści zawartych w programie z Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich (Komendy Stołecznej) Policji, komend miejskich/powiatowych/rejonowych Policji, oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji oraz przedstawicieli podmiotów pozapolicyjnych. Podczas realizacji kolejnych sekwencji szkoleniowych wskazane jest odwoływanie się do wcześniej zrealizowanych tematów. Zmiana przepisów, których unormowania mają odzwierciedlenie w treściach kształcenia, powoduje ich odpowiednią aktualizację przez kadrę realizującą proces doskonalenia. Zajęcia będą prowadzone przy zastosowaniu podających metod nauczania - wykładów oraz metod aktywizujących - pogadanek, dyskusji oraz praktycznych ćwiczeń. Prowadzący zajęcia może wybrać inną metodę, gwarantującą osiągnięcie celów kształcenia.

Za zgodą kierownika komórki organizacyjnej właściwej do realizacji kursu, dopuszczalne jest podczas prowadzenia ćwiczeń regulowanie przez prowadzących czasu zajęć w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów, z zastrzeżeniem rozpoczęcia kolejnego tematu w czasie przyjętym w rozkładzie zajęć dydaktycznych.

Z uwagi na charakter kursu wymagana jest obecność słuchaczy na wszystkich zajęciach praktycznych. W przypadku uzasadnionej nieobecności słuchacza na zajęciach, nauczyciel wyznacza formę uzupełnienia wymaganych umiejętności.

Policjanci zobowiązani są dysponować podczas kursu pełnym wyposażeniem ochrony indywidualnej do działań zespołowych, pościgowych oraz wyposażeniem do służby patrolowej. Typowaniem kandydatów zajmują się komórki kadrowe komend wojewódzkich (Komendy Stołecznej) Policji, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo dowódcą oddziału prewencji Policji/samodzielnego pododdziału prewencji Policji lub nieetatowego oddziału prewencji Policji, zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami.

Ze względu na charakter ćwiczeń praktycznych realizowanych w terenie, liczba prowadzących zajęcia nie może być mniejsza niż trzech nauczycieli policyjnych.

Charakter przekazywanej wiedzy i kształtowanych umiejętności wymaga, aby zajęcia praktyczne realizowane były w terenie, gdzie jest możliwe zastosowanie środków pozoracji działania pododdziałów zwartych Policji, umożliwiające osiągnięcie przez słuchaczy zakładanych celów kształcenia. Realizacja kursu wymaga zapewnienia przez jednostkę szkoleniową, środków pozoracji i wsparcia działań pododdziałów zwartych Policji, w szczególności, o których mowa w liście wyposażenia dydaktycznego.

Na czas trwania kursu do jednostki szkoleniowej przekazuje się z innych jednostek organizacyjnych Policji, przewidziane w programie pojazdy służbowe. Za skierowanie z innych jednostek organizacyjnych Policji, na wniosek jednostki szkoleniowej, policjantów prowadzących zajęcia oraz przekazanie pojazdów służbowych, odpowiedzialny jest kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach sztabowych.

Uwaga: Słuchacze uczestniczą w zajęciach dydaktycznych w umundurowaniu ćwiczebnym. Przed przystąpieniem do realizacji bloku nr II temat 3 oraz bloku nr III temat 2 i 3 należy zwrócić uczestnikom kursu uwagę na konieczność zaopatrzenia się w środki odstraszające owady oraz zachowanie szczególnej ostrożności z uwagi na operowanie w terenie leśnym.

Tydzień - BLOK I
Godzina lekcyjnaDzień 1Dzień 2Dzień 3Dzień 4Dzień 5
1Rozpoczęcie kursuTemat nr 1/z. 6Temat nr 3/z. 1Temat nr 4/z.1-4Temat nr 5/z.1
2Temat nr 1/z.1Temat nr 1/z. 6Temat nr 3/z. 1Temat nr 4/z.1-4Temat nr 5/z.1
3Temat nr 1/z.2Temat nr 2/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 4/z.1-4Temat nr 5/z.2
4Temat nr 1/z.2Temat nr 2/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 4/z.1-4Temat nr 5/z.3
5Temat nr 1/z.3Temat nr 2/z. 1Temat nr 3/z. 2Temat nr 4/z.1-4Temat nr 5/z.3
6Temat nr 1/z.4Temat nr 2/z. 1Temat nr 3/z. 2Temat nr 4/z.1-4Temat nr 5/z.3
7Temat nr 1/z.4Temat nr 2/z. 1Temat nr 3/z. 2Temat nr 4/z.1-4
8Temat nr 1/z.5Temat nr 2/z. 1Temat nr 3/z. 2Temat nr 4/z.1-4
9Temat nr 4/z.1-4
10Temat nr 4/z.1-4
Tydzień 2 - BLOK II
Godzina lekcyjnaDzień 1Dzień 2Dzień 3Dzień 4Dzień 5
1Temat nr 1/z. 1-2Temat nr 2/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1
2Temat nr 1/z. 1-2Temat nr 2/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1
3Temat nr 1/z. 1-2Temat nr 2/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1
4Temat nr 1/z. 1-2Temat nr 2/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1
5Temat nr 1/z. 1-2Temat nr 2/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1
6Temat nr 1/z. 1-2Temat nr 2/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1
7Temat nr 1/z. 1-2Temat nr 2/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1
8Temat nr 1/z. 1-2Temat nr 2/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1
9Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1
10
Tydzień 3 - Blok III
Godzina lekcyjnaDzień 1Dzień 2Dzień 3Dzień 4Dzień 5
1Temat nr 1/z.1-4Temat nr 2/z.1-6Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1
2Temat nr 1/z.1-4Temat nr 2/z.1-6Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1
3Temat nr 1/z.1-4Temat nr 2/z.1-6Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1
4Temat nr 1/z.1-4Temat nr 2/z.1-6Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1
5Temat nr 1/z.1-4Temat nr 2/z.1-6Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1Test Wiedzy
6Temat nr 1/z.1-4Temat nr 2/z.1-6Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat 4/z.1
7Temat nr 1/z.1-4Temat nr 2/z.1-6Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1Temat 4/z.1
8Temat nr 1/z.1-4Temat nr 2/z.1-6Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1Zakończenie kursu
9Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1
10Temat nr 3/z. 1Temat nr 3/z. 1
8. Zakres tematyczny oraz system oceniania
TematCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)System oceniania
Temat nr 1: Filozofia i teoria dowodzenia.9
BLOK I

DOWODZENIE

Temat nr 2:

Użycie środków przymusu bezpośredniego przez pododdział zwarty Policji.

6Słuchacz podlega bieżącemu ocenianiu.

Do określenia stopnia przyswojenia wiedzy lub opanowania umiejętności stosuje się dwustopniową skalę ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.). Każda negatywna ocena musi być przez słuchacza poprawiona na ocenę pozytywną.

Temat nr 3: Planowanie działań.8
Temat nr 4:

Praktyczne aspekty posługiwania się mapą, busolą, protraktorem, lokalizatorem GPS oraz urządzeniami termowizyjnymi i noktowizyjnymi.

10
Temat nr 5:

Pierwsza pomoc, system łączności oraz metodyka nauczania musztry.

6
Razem:Tematy 1-539
BLOK II

TAKTYKA DZIAŁANIA PODODDZIAU POLICJI W SYTUACJI ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUB NARUSZENIA PORZĄDKU PUBLICZNEGO

Temat nr 1:

Taktyka działania pododdziałów zwartych Policji.

8Słuchacz podlega bieżącemu ocenianiu.

Do określenia stopnia przyswojenia wiedzy lub opanowania umiejętności

Temat nr 2:

Zadania i współdziałanie pododdziału Policji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku publicznego.

8stosuje się dwustopniową skalę ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.). Każda negatywna ocena musi być przez słuchacza poprawiona na ocenę pozytywną.
Temat nr 3:

Praktyczne działania drużyn wsparcia, drużyn interwencyjnych oraz drużyn rozpraszających w strukturze drużyn i plutonu prewencji (symulacja działań przywracających naruszony porządek prawny).

24
Razem:Tematy 1-340
BLOK III

DZIAŁANIA POŚCIGOWE I POSZUKIWAWCZE

Temat nr 1: Działania pościgowe.8Słuchacz podlega bieżącemu ocenianiu.

Do określenia stopnia przyswojenia wiedzy lub opanowania umiejętności stosuje się dwustopniową skalę ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.). Każda negatywna ocena musi być przez słuchacza poprawiona na ocenę pozytywną.

Temat nr 2: Działania poszukiwawcze.8
Temat nr 3: Prowadzenie działań pościgowych.20
Temat nr 4:

Analiza przeprowadzonych działań pododdziałów zwartych w trakcie przywracania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań pościgowych i poszukiwawczych.

2
Razem:Tematy 1-438
ŁącznieBloki I - III117
9. Forma zakończenia kursu

Kurs kończy się egzaminem końcowym. Egzamin przeprowadza się według poniższych zasad:

1. Komisja egzaminacyjna powoływana jest przez kierownika jednostki szkoleniowej, której powierzono kurs do realizacji.
2. W skład komisji wchodzą przedstawiciele jednostki szkoleniowej, w której realizowany jest kurs.
3. Egzamin końcowy prowadzony jest w formie testu wiedzy.
4. Test wiedzy opracowuje jednostka szkoleniowa realizująca kurs.
5. Test wiedzy składa się z 40 zadań testowych, ocenianych w skali od 0 do 1 punktu za każdą odpowiedź, i trwa 40 minut.
6. Każde z zadań testowych powinno zawierać 4 odpowiedzi, wśród których są odpowiedzi fałszywe i jedna prawdziwa. Za każdą poprawną odpowiedź otrzymuje się 1 punkt.
7. Warunkiem zaliczenia egzaminu końcowego jest uzyskanie, co najmniej 28 punktów. Stanowi to 70% wszystkich punktów możliwych do uzyskania.

Kryteria oceny testu wiedzy:

Ocena 1niedostatecznaod 0 do 27 poprawnych odpowiedzi
Ocena 2dopuszczającaod 28 do 30 poprawnych odpowiedzi
Ocena 3poprawnaod 31 do 33 poprawnych odpowiedzi
Ocena 4dobraod 34 do 36 poprawnych odpowiedzi
Ocena 5bardzo dobraod 37 do 38 poprawnych odpowiedzi
Ocena 6wyróżniającaod 39 do 40 poprawnych odpowiedzi
8. Z przeprowadzonego egzaminu końcowego komisja egzaminacyjna sporządza protokół.

Absolwent kursu otrzymuje "Świadectwo ukończenia kursu specjalistycznego", gdzie w miejsce wyniku nauki stosuje się wpis - "pozytywnym" oraz z oceną z egzaminu końcowego.

10. Lista wyposażenia dydaktycznego
Kategoria/nazwa wyposażeniaLiczba na grupę
1. Wyposażenie sali dydaktycznej:
Komputer przenośny1 szt.
Projektor multimedialny1 szt.
Tablica1 szt.
Pendrive1 szt.
2. Pomoce dydaktyczne:
Prezentacje multimedialnePłyty CD-R wg potrzeb
Urządzenia GPS10 szt.
Mapy topograficzne w skali 1:5000011 szt.
Papier kancelaryjny formatu A-41000 szt.
Papier formatu A-120 szt.
Flamastry do tablicy białej2 zestawy
Flamastry w kolorach wskazanych w obowiązujących aktach prawnych dotyczących nanoszenia znaków operacyjnych na mapach1 zestaw
Klej3 szt.
Nożyczki8 szt.
Protraktor22 szt.
Kompas/busola22 szt.
Sprzęt ochrony indywidualnej do działań zespołowych22 szt.
Maska przeciwgazowa z pochłaniaczemindywidualnie
Plecakowy Miotacz Pieprzu2 szt.
Ręczny Miotacz Pieprzu 1kg6 szt.
Strzelba gładkolufowa6 szt.
Amunicja niepenetracyjna12 jednostek ognia
Kajdanki jednorazowe44 szt.
Nożyczki do kajdanek jednorazowych4 szt.
Pojazd służbowy (wypadowy)4 szt.
Ręczna wyrzutnia granatów łzawiących (RWGŁ-3)3 szt.
UGŁ 200 lub UGŁ-200/1132 szt.
RGD biały/czarny11/11 szt.
Granat hukowy11 szt.
Granat hukowo-gazowy11 szt.
Amunicja WZ-43 kal. 7,62 "ślepa"2200 szt.
Kamera do rejestracji działań pododdziału1 szt.
Zestaw medyczny R11 szt.
Opatrunek osobisty22 szt.
Gogle/ okulary ochronne22 szt.
Noktowizor25 szt.
Kamera termowizyjna5 szt.
Kamizelka kuloodporna typu Plate Carrier22 szt.
Hełm odłamkowo-kuloodporny kewlarowy22 szt.
Karabinek automatyczny KBK AKMS22 szt.
Broń osobista z amunicjąindywidualnie

II. 

TREŚCI KSZTAŁCENIA

BLOK NR I: Dowodzenie

TEMAT NR 1: Filozofia i teoria dowodzenia.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować strukturę, rolę i zadania OPP/SPPP w Policji,
- rozróżnić style dowodzenia,
- scharakteryzować system dowodzenia w Policji i jego komponenty,
- omówić fazy i etapy cyklu decyzyjnego,
- wymienić kryteria oceny sprawności dowodzenia,
- omówić zadania dowódcy drużyny, plutonu, kompanii w procesie dowodzenia pododdziałem,
- dokonać kalkulacji sił i środków oraz zaplanować i zorganizować działania,
- motywować policjantów,
- ocenić poziomy agresywności tłumu,
- współdziałać z przedstawicielami środków masowego przekazu.
ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Metody realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Umiejscowienie, rola i zadania OPP/SPPP w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego.1wykład,

pogadanka,

dyskusja

Na podstawie obowiązujących aktów prawnych scharakteryzuj umiejscowienie, rolę i zadania OPP/SPPP w systemie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Cechy, system organizacji i zasady dowodzenia.2wykład, pogadanka, dyskusjaOmów style dowodzenia, zwracając uwagę na różnice, jakie występują między nimi. Sformułuj podstawowe zasady dowodzenia. Wskaż ich szczegółową charakterystykę, w tym specyfikę występowania i stosowania. Opierając się o formułę jednoosobowego dowodzenia (w Policji i nie tylko), scharakteryzuj sprawność dowodzenia. Zwróć szczególną uwagę na następujące, możliwe do wykorzystania kryteria oceny tej sprawności: wyobraźnię operacyjno-taktyczną, zdolność do szybkiej reakcji na zmieniające się warunki, intuicję, elastyczność w działaniach (umiejętność szybkiego przystosowywania się do powstających i zmieniających się warunków), umiejętność podejmowania ryzyka, a także ponoszenia konsekwencji własnych decyzji w trakcie działań oraz po ich zakończeniu, inicjatywę w oddziaływaniu na sytuację i otoczenie. Omów aspekty jednoosobowego dowodzenia z uwzględnieniem indywidualnych cech i predyspozycji dowódcy, wpływu sytuacji stresogennych na prawidłowość podejmowanych decyzji.

Wskaż rolę dowódcy w procesie motywowania podwładnych.

Omów funkcje i fazy procesu dowodzenia oraz strukturę i system organizacji dowodzenia na poszczególnych szczeblach prowadzenia działań zorganizowanych Policji.

3. Kalkulacja sił i środków na potrzeby prowadzenia działań policyjnych.1wykład, pogadanka, dyskusjaOmów, w jaki sposób dokonać właściwej kalkulacji sił i środków na podstawie rozpoznanych zagrożeń i analizy ryzyka.
4. Rola dowódcy pododdziału na etapie przygotowania działań policyjnych.2wykład, pogadanka, dyskusjaNa podstawie obowiązujących aktów prawnych omów taktykę działania pododdziałów zwartych Policji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku publicznego oraz pościgu za osobą ściganą, omów zadania dowódcy pododdziału w zakresie przygotowania działań Policji, a w szczególności:

- zaporowo - izolujących,

- ostrzegawczych,

- rozpraszających,

- pościgowych.

5. Zasady współdziałania

z przedstawicielami środków masowego przekazu.

1wykład, pogadanka, dyskusjaWskaż i omów:

- przepisy prawne regulujące udzielanie informacji przedstawicielom środków masowego przekazu,

- zasady udzielania informacji przedstawicielom środków masowego przekazu,

- zasady udzielania krótkiej wypowiedzi przedstawicielom środków masowego przekazu,

- zasady postępowania z przedstawicielami środków masowego przekazu w trakcie zorganizowanych działań policyjnych.

6. Psychologia tłumu.2wykład, pogadanka, dyskusjaOmów:

- istotę i cechy tłumu, w tym poziomy agresywności tłumu,

- psychospołeczne mechanizmy zachowania się jednostki w tłumie,

- sposoby zapobiegania zbiegowisku oraz blokowania procesu jego przekształcania się w tłum agresywny,

- zasady prowadzenia rozmów z przywódcą tłumu.

TEMAT NR 2: Użycie środków przymusu bezpośredniego przez pododdział zwarty Policji.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- użyć lub wykorzystać środki przymusu bezpośredniego przez pododdział zwarty Policji,
- dokumentować użycie lub wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego przez pododdział zwarty Policji,
- sformułować prawidłowo komunikaty.
ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Metody realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Prawne aspekty użycia i wykorzystania środków przymusu bezpośredniego przez pododdziały zwarte Policji.6wykład, pogadanka, dyskusjaNa podstawie obowiązujących aktów prawnych omów konieczność respektowania praw człowieka oraz przykłady naruszenia praw człowieka przez Policję w aspekcie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Przedstaw zasady użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez pododdział zwarty Policji, z uwzględnieniem:

- podstaw prawnych użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego (zwanych dalej "ś.p.b.") i broni palnej,

- zasad oraz trybu postępowania przed użyciem lub wykorzystaniem ś.p.b. i broni palnej,

- katalogu ś.p.b. używanych lub wykorzystywanych przez pododdział Policji, w tym środków pirotechnicznych o właściwościach ogłuszających lub olśniewających,

- zakresu dokumentowania użycia lub wykorzystania ś.p.b. i broni palnej przez pododdział zwarty Policji,

- badania zasadności użycia ś.p.b. i broni palnej przez pododdział zwarty (obowiązki przełożonego).

W ramach ćwiczeń słuchacz, na podstawie przekazanych założeń, sporządzi notatkę z użycia ś.p.b. i broni palnej:

- indywidualnie w ramach pododdziału zwartego Policji,

- przez pododdział zwarty.

Scharakteryzuj budowę komunikatu oraz zasady i formy wydawania komunikatów zwracając uwagę na sposób intonacji, modulacji głosu oraz odpowiedniego akcentowania w trakcie wydawanych komunikatów.

TEMAT NR 3: Planowanie działań.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- sporządzić dokumentację sztabową oraz tworzyć dokumenty graficzne,
- omówić zadania i taktykę pełnienia służby w patrolu zabezpieczającym,
- scharakteryzować dokumenty sztabowe wytwarzane w procesie realizacji działań Policji,
- scharakteryzować formy działań policyjnych,
- sporządzić dokumenty, odpowiednio dobrać taktykę i prawidłowo zrealizować zadania jako dowódca patrolu zabezpieczającego.
ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Metody realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Planowanie i realizacja działań Policji.4wykład,

pogadanka,

dyskusja,

ćwiczenia

Na podstawie obowiązujących aktów prawnych dotyczących metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi zdefiniuj pojęcie dokumentów sztabowych. Podczas rozmowy ze słuchaczami podziel dokumenty sztabowe ze względu na treść i przeznaczenie oraz wypracuj katalog dokumentów sztabowych, omów poszczególne dokumenty. Na podstawie obowiązujących przepisów i wypracowanego katalogu wskaż znaczenie poszczególnych dokumentów, odnosząc się do ich wartości: normatywnych, informacyjnych, funkcjonalnych, porządkujących działania (organizacyjnych). Przy podziale dokumentów na wykonane w formie pisemnej, graficznej i utrwalone na różnych nośnikach, scharakteryzuj ich cechy.

Przedstaw słuchaczom zasady tworzenia dokumentów graficznych, w tym nanoszenia sytuacji taktycznej na mapę lub plan.

2. Planowanie i realizacja patroli zabezpieczających.4wykład, pogadanka, dyskusja, ćwiczeniaNa podstawie obowiązujących aktów prawnych omów zasady organizacji i tryb wykonywania przez Policję zadań związanych z rozpoznaniem, zapobieganiem, zwalczaniem przestępstw i wykroczeń popełnianych w związku z imprezami sportowymi oraz gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych.

Przedstaw:

- specyfikę realizacji zadań przez zespół monitorujący oraz wymianę informacji pomiędzy jednostkami i komórkami organizacyjnymi Policji w związku z przejazdem kibiców,

- kalkulację ryzyka w procesie organizacji patrolu zabezpieczającego,

- obowiązki dowódcy patrolu zabezpieczającego w trakcie wykonywania przejazdu z uwzględnieniem obiegu informacji oraz sporządzeniem dokumentacji w postaci planu zabezpieczenia, raportu po zakończeniu patrolu zabezpieczającego,

- taktykę pełnienia służby w trakcie patrolu zabezpieczającego,

- sporządzanie planu i raportu dotyczącego planowania i realizacji patrolu zabezpieczającego.

Sposoby oceniania:

Ocenie podlega wytworzona przez słuchaczy dokumentacja (zal./nzal.). Jej zaliczenie jest warunkiem koniecznym do zaliczenia tematu nr 3.

TEMAT NR 4: Praktyczne aspekty posługiwania się mapą, busolą, protraktorem, lokalizatorem GPS oraz urządzeniami termowizyjnymi i noktowizyjnymi.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- posługiwać się mapą,
- posługiwać się urządzeniami nawigacyjnymi,
- rozpoznawać znaki topograficzne oraz znaki umówione MSWiA,
- określać swoje położenie,
- posługiwać się urządzeniami termowizyjnymi oraz noktowizyjnymi.
ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Metody realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Mapy w działaniach policyjnych.

2. Wykorzystanie urządzeń nawigacyjnych.

3. Przemieszczanie się i kontrola kierunku marszu.

4. Budowa, zasada działania oraz sposób wykorzystania kamery termowizyjnej i noktowizora.

10wykład , pogadanka, ćwiczeniaPrzypomnij podstawowe rodzaje map topograficznych, pojęcie orientowania mapy, umowne znaki topograficzne oraz umowne znaki Policji, zasady przygotowania mapy do pracy, orientowania się w terenie z wykorzystaniem mapy i bez mapy. Omów zasady korzystania z urządzeń nawigacyjnych (tradycyjnych oraz elektronicznych).

W trakcie zajęć omów zasady przemieszczania się policjantów z wykorzystaniem mapy oraz urządzeń nawigacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem kontroli kierunku marszu.

Omów zasady budowy, działania, konserwacji i przeciwskazań do użycia kamery termowizyjnej i noktowizora.

Omów zasady posługiwania się i możliwości przedmiotowych urządzeń w działaniach.

Zwróć uwagę na możliwość zwiększenia skuteczności działań pościgowych i poszukiwawczych przy doborze odpowiedniej taktyki użycia urządzeń termo i noktowizyjnych.

Zwróć uwagę na użyteczność wspomnianych urządzeń przy zachowaniu dyscypliny światła i dźwięku.

TEMAT NR 5: Pierwsza pomoc, system łączności oraz metodyka nauczania musztry.

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- efektywnie wykorzystać grupę ratunkową w celu udzielenia pierwszej pomocy osobie poszkodowanej,
- określić zasady organizacji łączności pododdziału zwartego Policji,
- prawidłowo wydawać komendy dla poszczególnych funkcjonariuszy, drużyn, plutonów.
ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Metody realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Taktyka prowadzenia działań ratowniczych w różnych warunkach i sytuacjach.2wykład, pogadanka, dyskusja, ćwiczeniaPrzedstaw strefy (czerwona, pomarańczowa, zielona) działania pododdziału z uwagi na stopień zagrożenia życia i zdrowia policjantów uczestniczących w przywracaniu naruszonego porządku, uwzględniając zakres wykonywanych czynności przez grupę ratunkową.

Omów zadania, zasady tworzenia i wykorzystania grupy ratunkowej w przypadkach udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym oraz neutralizacji zagrożeń pożarowych. Zwróć szczególną uwagę na bezpieczeństwo policjantów wchodzących w skład grupy, konieczność współdziałania z pododdziałem.

Symulacje działań ratowniczych zrealizuj w trakcie ćwiczeń poligonowych.

2. Łączność podczas działań.1wykład, pogadanka, dyskusjaWskaż i omów zasady budowania systemu łączności jako jednego z komponentów systemu dowodzenia pododdziałem zwartym Policji.
3. Zasady i metody nauczania musztry i taktyki działania pododdziału Policji3wykład, pogadanka, dyskusjaNa podstawie własnych doświadczeń i literatury przekaż słuchaczom wskazówki dotyczące zasad i metod nauczania musztry, pamiętając:

- o świadomym i aktywnym udziale szkolonych w procesie nauczania,

- o zasadzie poglądowości oraz stopniowaniu trudności,

- o systematyczności i trwałości przyswajanej wiedzy, umiejętności i nawyków,

- o jedności szkolenia indywidualnego i zespołowego.

Przypomnij słuchaczom komendy, zwracając uwagę na sposób intonacji, modulacji głosu, odpowiedniego akcentowania w trakcie wydawanych komend.

BLOK NR II: Taktyka działania pododdziału Policji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku publicznego TEMAT NR 1: Taktyka działania pododdziałów zwartych Policji.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić obowiązujące regulacje prawne dotyczące tworzenia i działania pododdziału zwartego Policji,
- omówić zadania dowódcy drużyny, plutonu, kompanii w procesie dowodzenia pododdziałem,
- właściwie dobrać taktykę działania jako dowódca pododdziału,
- zastosować taktykę działania w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego.
ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Metody realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Szyki, ugrupowania oraz przemieszczanie się oddziałów i pododdziałów Policji.

2. Metody i formy wykonywania zadań przez oddziały i pododdziały Policji w zakresie dynamicznego zatrzymywania osób w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego.

8wykład, pogadanka, dyskusjaNa podstawie obowiązujących aktów prawnych omów uczestnikom szkolenia rodzaje tyralier formowanych w składzie: drużyny, plutonu, kompanii oraz omów sposoby wydawania komend wydawanych przy formowaniu tyralier w linię, skosy, klinem. Przedstaw rodzaje osłon: czołowej, górnej, zasady ich tworzenia przez kompanie w celu ochrony policjantów wchodzących w skład pododdziału. Omów sposób tworzenia kolumny głębokiej w strukturze drużyny, plutonu, kompanii. Omów rolę dowódcy drużyny, plutonu, kompanii w procesie dowodzenia pododdziałem.

Na podstawie obowiązujących aktów prawnych przypomnij uczestnikom szkolenia: metody i formy wykonywania zadań przez oddziały i pododdziały Policji w zakresie dynamicznego zatrzymywania osób w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa publicznego lub zakłócenia porządku publicznego ze szczególnym zwróceniem uwagi na możliwości łączenia taktyki działania zawartej we wskazanych przepisach. Zaprezentuj zasady modułowości i segmentowości oraz przedstaw:

- skład i zadania drużyny interwencyjnej ze zwróceniem uwagi na strefy odpowiedzialności poszczególnych policjantów i sposoby wejścia do działania uzależnione od rodzaju tłumu w trakcie zatrzymania, kierunki działania drużyny (cztery warianty wejścia w tłum),

- zasady zachowania bezpieczeństwa policjantów w trakcie działań, akcentując zasady obowiązujące w trakcie wykonywania poszczególnych wariantów działań przez drużyny interwencyjne, policjantów wyposażonych w broń gładkolufową oraz ręczne i plecakowe miotacze substancji obezwładniających,

- zasady bezpieczeństwa policjanta odpowiedzialnego za rejestrowanie materiału audio-wideo w trakcie działań pododdziału zwartego.

TEMAT NR 2: Zadania i współdziałanie pododdziału Policji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku publicznego.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- omówić rodzaje działań pododdziału zwartego Policji,
- właściwie dobrać taktykę użycia środków technicznych i środków przymusu bezpośredniego przy rozpraszaniu tłumu, rozpraszaniu dużego tłumu, w przypadku działań antagonistycznie nastawionych grup, pokonania barykady, odblokowania obiektu, działania w przypadku obrzucenia policjantów środkami łatwopalnymi, działań porządkowych po rozproszeniu tłumu.
ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Metody realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Taktyka działania pododdziałów zwartych Policji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku publicznego oraz pościgu za osobą ściganą.8wykład, pogadanka, dyskusjaNa podstawie obowiązujących aktów prawnych dotyczących taktyki działania pododdziałów zwartych Policji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku publicznego omów działania:

- prewencyjne,

- zaporowo-izolujące,

- ostrzegawcze,

- rozpraszające,

- porządkowe.

Przedstaw zagadnienia dotyczące taktyki użycia środków technicznych i środków przymusu bezpośredniego przy rozpraszaniu tłumu, rozpraszaniu dużego tłumu, działanie w przypadku antagonistycznie nastawionych grup, pokonania barykady, odblokowania obiektu, działania w przypadku obrzucenia policjantów środkami łatwopalnymi, działania porządkowe po rozproszeniu tłumu.

TEMAT NR 3: Praktyczne działania drużyn wsparcia, drużyn interwencyjnych oraz drużyn rozpraszających w strukturze drużyn i plutonu prewencji (symulacja działań przywracających naruszony porządek prawny).

CELE: Po zakończeniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- prawidłowo wydawać komendy dla poszczególnych funkcjonariuszy, drużyn, plutonów, kompanii zastosować odpowiednią taktykę do zaistniałej sytuacji,
- właściwie wykorzystywać w działaniach poszczególne moduły pododdziału,
- wykorzystywać poznane elementy operowania modułami w celu zwiększenia przewagi taktycznej działającego pododdziału.
ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Metody realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Przywrócenie naruszonego porządku prawnego w trakcie symulacji działań pododdziału zwartego Policji.24ćwiczenia praktyczneW celu praktycznego wykorzystania i sprawdzenia zdobytej wiedzy przygotuj scenariusze sytuacyjne, mające na celu symulację działań, w której dochodzi do

naruszenia porządku prawnego. Zgodnie z założeniem, każdy kursant będzie pełnił funkcję dowódcy pododdziału, którego zadaniem praktycznym będzie:

- zebranie informacji o przypadku naruszenia porządku prawnego,

- odpowiednie dobranie modułów (segmentów) wchodzących w skład plutonu,

- praktyczne przywrócenie naruszonego porządku prawnego ujętego w założeniu.

Ćwiczenia prowadź na podstawie podziału na poszczególne etapy:

1. Etap pierwszy - grupa szkoleniowa tworzy 3 drużyny interwencyjne. Grupy w trakcie prowadzonych zajęć wymieniają się w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł przećwiczyć następujące elementy (zatrzymanie, ubezpieczenie, dowodzenie):

a) warianty ustawienia i wyjścia do działań drużyny interwencyjnej w rzędzie, kolumnie dwójkowej,

b) warianty zatrzymania jedną/dwiema drużynami interwencyjnymi w zależności od charakteru tłumu (bierny, agresywny),

c) warianty wejścia drużyny interwencyjnej w tłum przypominając o zasadach godzinowego określania kierunków wyjścia zgodnie z wariantami (gumowa taśma, wycieraczka, rakieta, odwrócenie uwagi).

2. Etap drugi - grupa szkoleniowa (pluton) tworzy 3 drużyny: rozpraszającą, interwencyjną i wsparcia oraz zostaje wyznaczony dowódca plutonu. W trakcie prowadzonych zajęć ćwiczącym przydzielane są role, funkcje i zadania w taki sposób, aby każdy uczestnik mógł wykonać czynności poszczególnych segmentów lub modułów w następujących ćwiczeniach:

a) ustawienie poszczególnych drużyn w plutonie, przemieszczanie się kolumną marszową i w szyku rozwiniętym,

b) współdziałanie w zatrzymywaniu osób przy jednoczesnym wykorzystaniu drużyn (rozpraszającej, interwencyjnej, wsparcia).

3. Etap trzeci - grupa szkoleniowa tworzy 3 drużyny interwencyjne i przy wykorzystaniu pojazdów służbowych ćwiczy warianty taktycznego zatrzymania osób agresywnych z zastosowaniem elementów poznanych na wcześniejszym etapie szkolenia, tj.: gumowa taśma, wycieraczka, rakieta, odwrócenie uwagi. Ćwiczenia prowadzone są:

a) w składzie drużyny interwencyjnej,

b) w składzie plutonu interwencyjnego.

Podziel grupę szkoleniową, tworząc 3 drużyny interwencyjne. Przy wykorzystaniu pojazdów służbowych ćwicz warianty taktycznego zatrzymania osób agresywnych poruszających się autobusem. Zwróć uwagę na wybór miejsca i sposób zatrzymania autobusu zgodny z przepisami prawa o ruchu drogowym:

- ustawienie pojazdów służbowych w przypadku zatrzymania autobusu, zabezpieczenie terenu działań wokół autobusu, wyznaczenie policjantów z składu I i III drużyny interwencyjnej celem obserwacji przodu, tyłu i lewej strony pojazdu,

- bezpieczeństwo własne policjantów i osób zatrzymanych w pasie drogowym,

- taktyczne rozmieszczenie drużyn wyznaczonych do realizacji zatrzymania, -taktyczny aspekt opanowania przedniego wyjścia i wyprowadzenia kierowcy ze strefy działań,

- warianty zatrzymania zależne od zachowania osób przebywających w autobusie, -taktyczne rozmieszczenie w autobusie policjantów z ręcznymi miotaczami substancji obezwładniających w celu zabezpieczenia działań policjantów wykonujących zatrzymanie,

- komunikacja między dowódcami drużyn a dowódcą plutonu przy realizacji zatrzymania.

Przeprowadzić ćwiczenia z zakresu użycia środków technicznych i środków przymusu bezpośredniego przy rozpraszaniu tłumu, rozpraszaniu dużego tłumu, w przypadku działań antagonistycznie nastawionych grup, pokonania barykady, odblokowania obiektu, działania w przypadku obrzucenia policjantów środkami łatwopalnymi, działań porządkowych po rozproszeniu tłumu.

Sposoby oceniania:

Ocenie podlega prawidłowe wykonanie ćwiczenia (zal./nzal.). Jego zaliczenie jest warunkiem koniecznym do zaliczenia tematu nr 3.

BLOK III. DZIAŁANIA POŚCIGOWE I POSZUKIWAWCZE TEMAT NR 1: Działania pościgowe.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- scharakteryzować działania pościgowe,
- zastosować elementy przemieszczania się pododdziałów zwartych w ramach działań pościgowych,
- rozróżnić i omówić poszczególne formy działań taktycznych w pościgu za osobą ściganą,
- stosować sygnały dowodzenia,
- dobrać metody i formy stosownie do realizowanych założeń/zadań,
- zastosować posiadaną wiedzę w przygotowaniu działań pościgowych.
ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Metody realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Charakterystyka działań pościgowych.

2. Zastosowanie elementów przemieszczania się pododdziałów zwartych w ramach działań pościgowych.

3. Formy działań taktycznych w pościgu za osobą ściganą.

4. Planowanie działań pościgowych.

8wykład, pogadanka, dyskusjaNa podstawie obowiązujących przepisów dotyczących działań pościgowych oraz taktyki działania pododdziałów zwartych Policji w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku publicznego oraz pościgu za osobą ściganą dokonaj charakterystyki działań pościgowych.

Zwróć szczególną uwagę na elementy przemieszczania się pododdziału w składzie drużyny i plutonu.

Wskaż sposoby przemieszczania się pododdziału zwartego w ramach prowadzonych działań pościgowych oraz formy działań taktycznych pododdziałów realizujących działania pościgowe.

Omów zasady kalkulacji sił i środków niezbędnych do prowadzenia działań pościgowych na podstawie analizy ryzyka, w zależności od terenu, liczby osób wobec których podejmowane są działania ich wyszkolenia i ewentualnego uzbrojenia.

TEMAT NR 2: Działania poszukiwawcze.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- wymienić i omówić metody działań poszukiwawczych oraz udokumentować działania poszukiwawcze,
- zorganizować działania poszukiwawcze z podziałem na poszczególne etapy,
- przydzielić funkcje i zadania poszczególnym uczestnikom realizującym zadania (dowódca, planista, szybkie trójki),
- zastosować w praktyce metody działań poszukiwawczych.
ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Metody realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Charakterystyka działań poszukiwawczych.

2. Metody działań poszukiwawczych.

3. Funkcje i zadania policjantów biorących udział w działaniach poszukiwawczych.

4. Planowanie działań poszukiwawczych.

5. Prowadzenia działań poszukiwawczych. Dokumentowanie działań poszukiwawczych.

8wykład, pogadanka, dyskusja, ćwiczeniaNa podstawie obowiązujących przepisów dotyczących prowadzenia przez Policję poszukiwań osoby zaginionej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znalezienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich dokonaj charakterystyki działań poszukiwawczych. Omów metody prowadzenia działań poszukiwawczych w tym "szybka trójka", tyraliera. Przygotuj założenia do ćwiczeń praktycznych.

Zwróć uwagę na wykorzystanie patroli pieszych, zmotoryzowanych, posterunków obserwacyjno-meldunkowych oraz urządzeń nawigacyjnych w trakcie działań poszukiwawczych.

Na podstawie wcześniej przygotowanych przez prowadzącego założeń do ćwiczeń grupa słuchaczy opracowuje plan działań poszukiwawczych wraz z podziałem zadań poprzedzony kalkulacją sił i środków przewidzianych do działań.

Prowadzący nadzorują przygotowanie planu, sprawdzają czy wystąpiły wszystkie elementy metod i form umożliwiające właściwe przeprowadzanie w ramach ćwiczeń działań poszukiwawczych.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń przeprowadź odprawę dla uczestniczących w działaniach ze zwróceniem szczególnej uwagi na warunki bezpieczeństwa i właściwego zachowania się w trakcie prowadzonych działań, omów zasady łączności.

Sposoby oceniania:

Ocenie podlega prawidłowe wykonanie ćwiczenia (zal./nzal.). Jego zaliczenie jest warunkiem koniecznym do zaliczenia tematu nr 2.

TEMAT NR 3: Prowadzenie działań pościgowych.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- zastosować w praktyce elementy przemieszczania się pododdziałów zwartych w ramach prowadzonych działań pościgowych,
- zastosować w praktyce formy działań taktycznych w pościgu za osobą ściganą.
ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Metody realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Organizacja i prowadzenie działań pościgowych.20ćwiczeniaPrzed przystąpieniem do ćwiczeń przeprowadź odprawę dla uczestniczących w działaniach ze zwróceniem szczególnej uwagi na warunki bezpieczeństwa i właściwego zachowania się w trakcie prowadzonych działań, omów zasady łączności. W miejscu przeprowadzania ćwiczeń wykorzystując drogi leśne, naturalne przeszkody lub inne charakterystyczne punkty odniesienia wyznacz granice realizacji zadania.

Na podstawie przygotowanych planów działań przeprowadź działania pościgowe na terenie zalesionym z wykorzystaniem naturalnych przeszkód oraz znajdującej się na tym terenie infrastruktury. Stosuj elementy zaskoczenia, zwracaj szczególną uwagę na przestrzeganie dyscypliny światła i dźwięku.

Zajęcia zaplanować w takich godzinach aby ich przebieg mógł odzwierciedlić różne warunki, w tym porę nocną co umożliwi w pełni wykorzystanie posiadanego wyposażenia.

Na zakończenie ćwiczeń w terenie leśnym dokonaj sprawdzeń liczby uczestników, ich stanu psychofizycznego oraz wyposażenia wykorzystanego w zadaniach.

Po powrocie do jednostki dokonaj wstępnego podsumowania.

W trakcie ćwiczeń pamiętaj o zastosowaniu działań związanych z udzielaniem pierwszej pomocy.

Sposoby oceniania:

Ocenie podlega prawidłowe wykonanie ćwiczenia (zal./nzal.). Jego zaliczenie jest warunkiem koniecznym do zaliczenia tematu nr 3.

TEMAT NR 4: Analiza przeprowadzonych działań pododdziałów zwartych w trakcie przywracania bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działań pościgowych i poszukiwawczych.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

- ocenić przeprowadzone ćwiczenia w ramach działań pododdziałów zwartych Policji,
- zdefiniować nieprawidłowości,
- zwrócić uwagę na dobre praktyki.
ZagadnieniaCzas realizacji (w godz. lekcyjnych)Metody realizacji zajęćWskazówki do realizacji
1. Ocena przeprowadzonych działań.2pogadanka, dyskusjaNa podstawie obserwacji prowadzonych w trakcie całego szkolenia, omów ujawnione ewentualne nieprawidłowości, ale także pozytywne spostrzeżenia, które mogą przyczynić się do poprawy taktyki, a tym samym skuteczności działania.

Grupa przedstawia swoje wnioski, słabe i mocne strony, propozycje rozwiązania problemów napotkanych w trakcie realizacji zadań, zwraca uwagę w ramach wymiany doświadczeń na dobre praktyki.