Zmiana decyzji w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących... - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2020.9

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2020 r.

DECYZJA Nr 51
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 15 lutego 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm. 1 ) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 106 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjnorozpoznawcze (Dz. Urz. KGP poz. 53 oraz z 2019 r. poz. 79) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Realizację kursu, o którym mowa w § 1, powierza się Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Szkole Policji w Pile.".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208 oraz z 2019 r. poz. 462.