Zmiana decyzji w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2018.122

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 360
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 380 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich (Dz. Urz. KGP poz. 71 oraz z 2017 r. poz. 25) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części I "Założenia organizacyjno-programowe" w pkt 5 "Czas trwania kursu i organizacja zajęć" w akapicie 11 w zdaniu 1 skreśla się wyrazy "(w tym jedno obowiązkowo na poziomie szkoły gimnazjalnej).";
2)
w części II "Treści kształcenia" w temacie nr 7 "Działania profilaktyczne" w tabeli wiersz nr 10 "Praktyczna realizacja spotkania profilaktycznego" w kolumnie "Wskazówki do realizacji" w zdaniu 2 skreśla się wyrazy "(w tym jedno obowiązkowo na poziomie szkoły gimnazjalnej).".
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.