Dz.Urz.KGP.2018.121

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 359
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. z 2007 r. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 300 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 września 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla kandydatów na biegłych policyjnych laboratoriów kryminalistycznych (Dz. Urz. KGP poz. 72) w załączniku w części 1 "Założenia organizacyjno-programowe kursu" punkt 1.3. "Kryteria formalne kandydatów kierowanych na kurs" otrzymuje brzmienie:

"Na kurs kierowany jest policjant, który pełni służbę w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, laboratorium kryminalistycznym komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji lub w jednostce szkoleniowej i uzyskał pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego w określonej specjalności kryminalistycznej.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2018 r.