Dz.Urz.KGP.2018.73

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 198
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 19 czerwca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie kontroli tachografów cyfrowych

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. z 2007 r. poz. 877, z późn. zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 848 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie kontroli tachografów cyfrowych (Dz. Urz. KGP poz. 168 oraz z 2017 r. poz. 19) w załączniku do decyzji w części 1 "Założenia organizacyjno-programowe kursu" pkt 1.4. "Kryteria formalne kandydatów kierowanych na kurs" otrzymuje brzmienie:

"Na kurs kierowani są policjanci pełniący służbę w komórkach organizacyjnych właściwych do spraw ruchu drogowego jednostek organizacyjnych Policji i posiadający przeszkolenie w zakresie ruchu drogowego. Ponadto na kurs mogą być kierowani policyjni biegli i kandydaci na biegłych z zakresu badań wypadków drogowych.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.