Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 maja 2020 r.

DECYZJA Nr 65/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 maja 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług, dla których gestorem jest Narodowe Centrum Kryptologii na potrzeby zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 1 і 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 8 lit. a-d i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług, dla których gestorem jest Narodowe Centrum Kryptologii na potrzeby zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 26) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł decyzji otrzymuje brzmienie:

"w sprawie pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług, dla których gestorem jest Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni na potrzeby zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych resortu obrony narodowej";

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Decyzja określa system pozyskiwania sprzętu wojskowego i usług, dla których gestorem jest Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, na potrzeby:

1) zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa w systemach teleinformatycznych resortu obrony narodowej,

2) zapewnienia zdolności Sił Zbrojnych RP do działań w cyberprzestrzeni,

3) rozwoju infrastruktury przeznaczonej do montażu lub funkcjonowania sprzętu wojskowego w cyberprzestrzeni - w tym zadania i kompetencje Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni oraz osób funkcyjnych resortu obrony narodowej będących głównymi uczestnikami tego systemu.";

3) w § 2 po pkt 12 dodaje się pkt 12a w brzmieniu:

"12a) specyfikacja techniczna - dokumenty opracowywane w fazie analityczno- koncepcyjnej, o których mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2006 r. o systemie oceny zgodności wyrobów przeznaczonych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 114), w szczególności WZTT (ZTT) opracowane zgodnie z wymaganiami Norm Obronnych wprowadzonych decyzjami Ministra Obrony Narodowej dotyczącymi zatwierdzenia i wprowadzenia do stosowania dokumentów normalizacyjnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa państwa;";

4) w § 5 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) Dyrektor Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych;";

5) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Gestorzy, organizatorzy systemów teleinformatycznych oraz COL uczestniczą w procesie uzgadniania specyfikacji technicznych, a także wydzielają, na wniosek Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, przedstawicieli do komisji realizujących proces pozyskiwania SpW i usług.";

6) w § 13:
a) w pkt 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"4) opracowuje w fazie analityczno-koncepcyjnej i zatwierdza SW i specyfikacje techniczne, po ich uzgodnieniu z OSF, COL, właściwym gestorem oraz organizatorem systemu teleinformatycznego. W przypadku gdy wymagane jest uzyskanie certyfikatu ochrony kryptograficznej lub bezpieczeństwa teleinformatycznego podlegają one uzgodnieniu z SKW w zakresie możliwości certyfikacji zaproponowanych rozwiązań. SW zawiera w szczególności:",

b) w pkt 5 zdanie czwarte otrzymuje brzmienie:

"Do wniosku Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni dołącza SW oraz specyfikacje techniczne;",

c) uchyla się pkt 9,
d) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) przeprowadza identyfikację, analizę i ocenę ryzyka niespełnienia przez SpW wymagań jakościowych oraz przekazuje do zamawiającego AAR wraz z danymi uzupełniającymi niezbędnymi do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;",

e) uchyla się pkt 11-13;
7) po § 13 dodaje się § 13a i § 13b w brzmieniu:

"§ 13a. Dyrektor Centrum Zasobów Cyberprzestrzeni Sił Zbrojnych przygotowuje i realizuje postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i prowadzi je zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przepisami wydanymi przez Ministra Obrony Narodowej dotyczącymi zasad i trybu udzielania w resorcie obrony narodowej zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz własnymi regulacjami wewnętrznymi, z wyłączeniem fazy realizacyjnej pozyskiwania SpW i usług nabywanych w ramach programu Foreign Military Sales (FMS) uregulowanej odrębnymi przepisami.

§ 13b. W odniesieniu do grupy SpW "Sprzęt informatyki i oprogramowanie", o której mowa w przepisach dotyczących określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej, w sprawach nieuregulowanych w decyzji zastosowanie ma odpowiednio Wykaz, o którym mowa w przepisach dotyczących opracowania, wprowadzania i aktualizacji "Wykazu obowiązujących standardów sprzętu informatyki i oprogramowania do stosowania w resorcie obrony narodowej.";

8) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Podstawę rozpoczęcia fazy analityczno-koncepcyjnej stanowią:

1) zatwierdzone Wymagania Operacyjne, lub

2) zatwierdzone WTT, lub

3) decyzja Dyrektora Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni o usunięciu podatności systemów teleinformatycznych, zidentyfikowanych w ramach bieżących analiz ich funkcjonowania, w szczególności na podstawie wyników monitorowania bezpieczeństwa cyberprzestrzeni oraz potrzeb zgłaszanych przez organizatorów systemów teleinformatycznych wynikających z przeprowadzanego w sposób ciągły szacowania ryzyka dla bezpieczeństwa danych oraz systemów.";

9) w § 17 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) zatwierdzona specyfikacja techniczna, a w sytuacji gdy pozyskanie tego SpW wynika z realizacji zobowiązań w zakresie osiągnięcia interoperacyjności z systemami teleinformatycznymi NATO (Unii Europejskiej) - dokumentacja techniczna producenta;";

10) użyte w decyzji, w różnym przypadku, wyrazy "Narodowe Centrum Kryptologii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni";
11) załącznik Nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK Nr... w sprawie pozyskania sprzętu wojskowego dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej