Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2020.102

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 czerwca 2020 r.

DECYZJA Nr 83/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 czerwca 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw reformy systemu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w kraju oraz wypracowania rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych

Na podstawie art. 2 pkt 1, 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 9 lit. a i e, pkt 10 i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 10/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw reformy systemu kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych w kraju oraz wypracowania rozwiązań organizacyjno-prawnych dotyczących kształcenia studentów państw obcych w polskich uczelniach wojskowych (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 12) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Przewodniczący - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, Pan Wojciech

SKURKIEWICZ;".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.