Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.107

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 99/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 lipca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Zespołu do spraw Organizacyjnego Przygotowania Konferencji Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r.

Na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 178/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Organizacyjnego Przygotowania Konferencji Komitetu Wojskowego Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 215 oraz z 2018 r. poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) przewodniczący - wyznaczony przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego,";

2) w § 6 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) zapewnienie zabezpieczenia medycznego i ochrony sanitarno-higienicznej;";

3) w § 10:
a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) Dyrektor Centrum Zasobów Informatycznych, na wniosek, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 6, przeprowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i zawrze umowy na najem i adaptację pomieszczeń przeznaczonych na Konferencję;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Dyrektor Departamentu Wojskowej Służby Zdrowia w uzgodnieniu z Dowódcą Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcą Garnizonu Warszawa, Dowódcą Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Komendantem Głównym Żandarmerii Wojskowej zorganizuje zabezpieczenie medyczne dla osób chronionych oraz zapewni ochronę sanitarno-higieniczną w czasie Konferencji. Realizacja zabezpieczenia medycznego w oparciu o jednostki organizacyjne nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, prowadzące samodzielną gospodarkę finansową odbywa się poprzez nałożenie zadania przez Ministra Obrony Narodowej na podstawie przepisów odpowiednio art. 38 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 160, 138, 650 i 1128) albo art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736), w zależności od statusu jednostki organizacyjnej;";

4) w § 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprawozdania z poszczególnych posiedzeń Zespołu są zatwierdzane przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W celu realizacji zabezpieczenia medycznego upoważniam Sekretarza Stanu właściwego w zakresie wojskowej służby zdrowia do nałożenia, w imieniu Ministra Obrony Narodowej, zadań na jednostki organizacyjne nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej, o których mowa w § 10 pkt 9 decyzji oraz polecam nadzór nad realizacją tych zadań.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.