Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.8/9.147

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 153
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 14 sierpnia 2018 r.
zmieniająca Decyzję nr 105 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania stałego zespołu doradczego na potrzeby realizacji wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych polegającego na ochronie cietrzewia Lyrurus tetrix na terytorium Polski

ZP.0210.4.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 i § 10 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonywaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego z obowiązku z art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach 3  - postanawiam, co następuje:

§  1.  W Decyzji nr 105 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania stałego zespołu doradczego na potrzeby realizacji wspólnego przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych polegającego na ochronie cietrzewia Lyrurus tetrix na terytorium Polski (znak sprawy: ZP.0210.1.2017) wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 1 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Do pełnienia funkcji stałego członka - Sekretarza Zespołu - z ramienia Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych wyznacza się Pana Mateusza Grzębkowskiego, starszego referenta w Wydziale Ochrony Zasobów Przyrodniczych Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

3b. Do zadań Sekretarza Zespołu należy w szczególności:

1) organizowanie pracy Zespołu,

2) powiadamianie członków Zespołu o czasie i miejscu posiedzeń Zespołu,

3) pośredniczenie w kontaktach pomiędzy członkami Zespołu a kierownikiem komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. ochrony przyrody,

4) sporządzanie notatek dokumentujących spotkania Zespołu i przekazywanie ich do akceptacji kierownikowi komórki organizacyjnej DGLP właściwej ds. ochrony przyrody".

§  2.  Czynności podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji, w tym przydzielenie zadań członkom Zespołu, pozostają w mocy.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych.
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. W § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych. Natomiast zgodnie z § 10 Statutu Dyrektor Generalny może powoływać inne, stałe lub doraźne, zespoły doradcze do określonych spraw i problemów z zakresu działalności Lasów Państwowych oraz określać zasady i tryb działania takich zespołów.
3 Art. 33 ust. 3 pkt 3 ustawy o lasach stanowi, że Dyrektor Generalny Lasów Państwowych inicjuje, organizuje oraz koordynuje przedsięwzięcia na rzecz ochrony lasów, racjonalnej gospodarki leśnej i rozwoju leśnictwa.