Dzienniki resortowe

B.I.LP.2017.5.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 maja 2017 r.

DECYZJA Nr 97
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. w sprawie powołania Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Birczańskie"

OE.7160.16.1.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1 , w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2  - w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, wynikającego m.in. z art. 13b ust. 4 ustawy o lasach 3  - postanawiam, co następuje:

§  1.  Na wniosek Pani Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie zmieniam skład Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Birczańskie" w następujący sposób:
1. Odwołuję ze składu Rady następujące osoby:
a) Pana Krzysztofa Gąsiora - byłego starostę Powiatu Bieszczadzkiego,
b) Pana Piotra Korczaka - byłego prezesa Zarządu Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego "Arłamów" S.A.,
c) Pana dr. inż. Alfreda Króla - byłego kierownika Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie,
d) Panią Agnieszkę Marcela - byłego pierwszego zastępcę dyrektora RDOŚ w Rzeszowie, Regionalną Konserwator Przyrody,
e) Pana Wiktora Niecko - byłego dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu,
f) Ojca Piotra Reiznera - byłego gwardiana Klasztoru oo. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej,
g) Pana Henryka Sułuja - byłego burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne,
h) Księdza Komandora Wojciecha Szerszenia - byłego dyrektora Ośrodka Caritas w Łomnej,
i) Pana Jana Walentego Tomakę - byłego prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
j) Pana Józefa Żydownika - byłego wójta Gminy Bircza.
2. 4  Powołuję w skład rady następujące osoby:
a) Pana Marka Andrucha - starostę Bieszczadzkiego;
b) Pana Jarosława Platę - kierownika Zespołu Ochrony Lasu w Krakowie;
c) Pana Wojciecha Wdowika - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Regionalnego Konserwatora Przyrody;
d) Pana Stanisława Bazana - dyrektora Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Przemyślu;
e) Ojca Krzysztofa Hurę - gwardiana Klasztoru oo. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej;
f) Pana Bartosza Romowicza - burmistrza Miasta Ustrzyki Dolne;
g) Pana Grzegorza Gągolę - wójta Gminy Bircza;
h) Pana Wojciecha Bobowskiego - przewodniczącego Rady Gminy Bircza;
i) Pana dr. inż. Piotra Bilańskiego - adiunkta w Katedrze Ochrony Lasu i Klimatologii Leśnej Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
§  2.  Skład osobowy Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Birczańskie" powołanej decyzją nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. nie ulega innym zmianom.
§  3.  Zmieniam treść paragrafu 10 decyzji nr 16 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 marca 2013 r. na następującą: "Wydatki związane z działalnością Rady pokrywane są ze środków Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie".
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Art. 33. 1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych". Art. 13b. 4. niniejszej ustawy stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonywaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przez przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 Art. 13b. 4. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100) stanowi, że "Dla każdego leśnego kompleksu promocyjnego Dyrektor Generalny powołuje radę naukowo-społeczną, do której należy inicjowanie oraz ocena realizacji działań podejmowanych w leśnym kompleksie promocyjnym".
4 § 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 decyzji nr 123 z dnia 24 maja 2017 r. (B.I.LP.2017.7.88) zmieniającej nin. decyzję z dniem 24 maja 2017 r.