Zmiana decyzji w sprawie powołania nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.45

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 153
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 26 lipca 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej

W związku z art. 3 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125, 235 i 1091) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 51 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie powołania nieetatowych pododdziałów odwodowych centralnego podporządkowania Komendantowi Głównemu Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 19, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej - na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek komendanta oddziału Straży Granicznej.";

2)
w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku braku możliwości określenia terminu zakończenia realizacji zadania pododdziału lub zaistnienia konieczności jego zmiany, termin ten określa się w odrębnej decyzji Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.";

3)
w § 6:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej podejmuje czynności związane z przygotowaniem projektu decyzji na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, z własnej inicjatywy lub po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2.",

b)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Dyrektor Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej przekazuje decyzję właściwym kierownikom jednostek organizacyjnych Straży Granicznej niezwłocznie po jej podpisaniu.";

4)
§ 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której może zaistnieć konieczność użycia pododdziału, komendant właściwego ośrodka szkolenia na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej lub Dyrektora Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej, w celu utrzymania pododdziału w gotowości, wstrzymuje zaplanowane przerwy w procesie dydaktycznym obejmujące w szczególności dni wolne od zajęć, w tym dni ustawowo wolne od pracy.".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r.