Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2018.152

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 września 2018 r.

DECYZJA Nr 126/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 września 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej

Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 463/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie powołania Koordynatora do Spraw Równego Traktowania w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 375) wprowadza się następujące zmiany:
1) pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2. Koordynatora wskazuje Minister Obrony Narodowej, na wniosek Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Koordynator jest wyznaczany albo zatrudniany na podstawie odrębnych przepisów.

3. Stanowisko Koordynatora usytuowane jest w Centrum Operacyjnym Ministra Obrony Narodowej.

4. Koordynator w zakresie realizacji zadań podlega Dyrektorowi Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej.";

2) w pkt 5:
a) ppkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) upowszechnianie i koordynowanie w resorcie obrony narodowej zadań wynikających z krajowych i międzynarodowych regulacji dotyczących aspektów równościowych;",

b) ppkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) współpraca z dyrektorami (szefami) komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej, dowódcami (dyrektorami, szefami, komendantami) jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, organami przedstawicielskimi żołnierzy zawodowych i pracowników resortu obrony narodowej oraz Przewodniczącą Rady do Spraw Kobiet w sprawach dotyczących równego traktowania, a także z Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Równego Traktowania oraz instytucjami i organizacjami pozarządowymi krajowymi i międzynarodowymi, które zgodnie z kompetencjami realizują zadania dotyczące problematyki równego traktowania;",

c) ppkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) wypowiadanie się w mediach w sprawach dotyczących równego traktowania, po uprzednim uzyskaniu zgody Dyrektora Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej;",

d) po ppkt 9 dodaje się ppkt 10 w brzmieniu:

"10) opiniowanie projektów aktów prawnych pod kątem spełniania zasady równego traktowania.";

3) w pkt 6:
a) ppkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) projektowania tematyki kształcenia uzupełniającego żołnierzy;",

b) po ppkt 4 dodaje się ppkt 5 w brzmieniu:

"5) badań społecznych w obszarze równego traktowania";

4) uchyla się pkt 8.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.