Dzienniki resortowe

B.I.LP.2020.4/5.36

| Akt indywidualny
Wersja od: 10 maja 2020 r.

DECYZJA Nr 23
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 10 marca 2020 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 23 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych

GS.0171.7.2020

Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 47 ust. 2c ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 6. z późn. zm.), art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 125) oraz art. 37 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, postanawiam, co następuje:

§  1.  Odwołuję Pana Tomasza Wisłockiego p.o. Głównego Inspektora Straży Leśnej z funkcji Zastępcy Inspektora Ochrony Danych.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.