Zmiana decyzji w sprawie powołania członków Komitetu Standardów Rachunkowości i sekretarza oraz określenia wysokości przysługującego im wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komitetu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.2019.81

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 lipca 2019 r.

DECYZJA Nr 3
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 26 lipca 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania członków Komitetu Standardów Rachunkowości i sekretarza oraz określenia wysokości przysługującego im wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komitetu

Na podstawie § 3 ust. 2, 3 i 6 oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 749 i 1765) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 10/DR Ministra Finansów z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania członków Komitetu Standardów Rachunkowości i sekretarza oraz określenia wysokości przysługującego im wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komitetu 2  w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Justynę Adamczyk - Przewodniczącą Komitetu;".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).
2 Niniejsza decyzja została ogłoszona jako załącznik do komunikatu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2018 r. o ogłoszeniu decyzji w sprawie powołania członków Komitetu Standardów Rachunkowości i sekretarza oraz określenia wysokości przysługującego im wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Komitetu (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 115).