Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGP.2019.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 404
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji

Na podstawie art. 133 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) oraz § 8 ust. 2 i § 10 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13 i 69, z 2017 r. poz. 44 oraz z 2018 r. poz. 2 i 106) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 122 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie podziału zadań między Komendantem Głównym Policji a I Zastępcą Komendanta Głównego Policji i zastępcami Komendanta Głównego Policji oraz upoważnień do podejmowania decyzji w imieniu Komendanta Głównego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 15 i 62, z 2017 r. poz. 50 oraz z 2018 r. poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyty w § 1 w ust. 1 skrót "nadinsp." zastępuje się skrótem "gen. insp.";
2) użyte w § 1 w ust. 4, w § 2 w ust. 2 w pkt 3, w § 6, w § 7, w § 8a oraz w § 9 w różnym przypadku wyrazy "insp. Helena Michalak" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "nadinsp. Dariusz Augustyniak".
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.