Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.53

| Akt oczekujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

DECYZJA Nr 160
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych w Straży Granicznej

Na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 147, 125, 235 i 1091) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 97 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów normatywnych w Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 17) w § 21 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Biuro Analityczno-Sytuacyjne Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Audyt Wewnętrzny Komendy Głównej Straży Granicznej - z wyłączeniem aktów normatywnych zawierających informacje niejawne dotyczące problematyki czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz aktów, o których mowa w § 4 ust. 3.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r.