Dz.Urz.MI.2019.5

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 6
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 25 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z
2018 r. poz. 2188) zarządza się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. (Dz. Urz. Min. Inf. z 2018 r. poz. 10 oraz z 2019 r. poz. 1) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się lp. 49 i 50 w brzmieniu:
49.90-lecie Polskich Linii Lotniczych LOT1styczeń
50.100-lecie polskiej Służby Więziennej1luty
2) informacja zamieszczona przed objaśnieniami do "Planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem: 50 tematów, 86 znaczków pocztowych, w tym: 73 znaczki samodzielne, 9 znaczków w bloku i 4 znaczki z przywieszką".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2018 r. poz. 101 i 176).