Dz.Urz.MI.2019.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 1
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 4 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r.

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188) zarządza się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 9 Ministra Infrastruktury z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r. (Dz. Urz. Min. Inf. poz. 10) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) lp. 11 otrzymuje brzmienie:
11.Europa1kwiecień
2) lp. 23 otrzymuje brzmienie:
23.100. rocznica utworzenia Polskiego Czerwonego Krzyża1styczeń
3) lp. 27 otrzymuje brzmienie:
27.Zabytkowe organy w Polsce11)czerwiec
4) lp. 35 otrzymuje brzmienie:
35.Pierwsze dni niepodległości6listopad
5) lp. 37 otrzymuje brzmienie:
37.100. rocznica powstania Polskiego Komitetu Olimpijskiego1maj
6) dodaje się lp. 39-48 w brzmieniu:
39.100-lecie powstania PKO Banku Polskiego1luty
40.Światowe Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych - Abu Dhabi 20191marzec
41.100. rocznica odnowienia polsko-francuskich stosunków dyplomatycznych21)kwiecień
42.400-lecie Zamku Królewskiego w Warszawie1maj
43.Powstania Śląskie1sierpień
44.80. rocznica obrony Poczty Polskiej w Gdańsku1wrzesień
45.150. rocznica urodzin Mahatmy Gandhiego1wrzesień
46.Świat oczami dziecka3wrzesień
47.300 lat Poznańskich Bambrów1październik
48.100. rocznica urodzin Henryka Tomaszewskiego1listopad
7) informacja zamieszczona przed objaśnieniami do "Planu emisji znaczków pocztowych na 2019 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem: 48 tematów, 84 znaczki pocztowe, w tym: 71 znaczków samodzielnych, 9 znaczków w bloku i 4 znaczki z przywieszką".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2018 r. poz. 101 i 176).