Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2018.54

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 2018 r.

DECYZJA Nr 36
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629) zarządza się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. z 2017 r. poz. 24, z późn. zm.) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) dodaje się lp. 50 w brzmieniu:
50.Zwierzęta małe i duże4grudzień
2) informacja zamieszczona przed objaśnieniami do "Planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem: 47 tematów, 112 znaczków pocztowych, w tym: 107 znaczków samodzielnych, 3 znaczki w bloku i 2 znaczki z przywieszką".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).