Dz.Urz.MI.2018.42

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 października 2018 r.

DECYZJA Nr 32
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 16 października 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629) zarządza się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. z 2017 r. poz. 24 oraz Dz. Urz. Min. Inf. z 2018 r. poz. 1, 8, 11, 17, 22, 29 i 33) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) lp. 25 otrzymuje brzmienie:
25.Pierwsze dni niepodległości5listopad
2) informacja zamieszczona przed objaśnieniami do "Planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r." otrzymuje brzmienie:

"Razem: 45 tematów, 92 znaczki pocztowe, w tym: 87 znaczków samodzielnych, 3 znaczki w bloku i 2 znaczki z przywieszką".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).