Dz.Urz.MI.2018.29

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 29
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 7 sierpnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118) zarządza się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. z 2017 r. poz. 24 oraz Dz. Urz. Min. Inf. z 2018 r. poz. 1, 8, 11, 17 i 22) w załączniku lp. 15 otrzymuje brzmienie:
5.100 lat parowozowni w Kędzierzynie-Koźlu2sierpień
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).