Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MI.2018.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 27
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 26 czerwca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r.

Na podstawie art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 1118) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 9 Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r. (Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. z 2017 r. poz. 24 oraz Dz. Urz. Min. Inf. z 2018 r. poz. 1,8,11 i 17) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1)
lp. 2 otrzymuje brzmienie:
2.200. rocznica urodzin Ernesta Malinowskiego1wrzesień
2)
lp. 10 otrzymuje brzmienie:
10.Polska Zobacz Więcej2lipiec
3)
dodaje się lp. 48 w brzmieniu:
48.Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy1wrzesień
4)
informacja zamieszczona przed objaśnieniami do "Planu emisji znaczków pocztowych na 2018 r., otrzymuje brzmienie:

"Razem: 47 tematów, 92 znaczków pocztowych, w tym: 87 znaczków samodzielnych, 3 znaczki w bloku i 2 znaczki z przywieszką".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).