Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MAiC.2015.27

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 kwietnia 2015 r.

DECYZJA Nr 7
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r.

Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:
§  1.
W załączniku do decyzji Nr 5 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2015 r. (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 5 oraz z 2015 r. poz. 2 i 12) wprowadza się następujące zmiany:
1)
Lp. 5 otrzymuje brzmienie:
Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
5.Zabytkowe organy w Polsce21)lipiec
2)
Lp. 30 otrzymuje brzmienie:
Lp.TematLiczba znaczkówKolejność wprowadzenia do obiegu
30.Serca bez granic1wrzesień
§  2.
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.