Dz.Urz.MON.2018.96

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 87/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 lipca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 384/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 275, z 2016 r. poz. 146, 206 i 212 oraz z 2017 r. poz. 71) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) gestor SpW - komórkę lub jednostkę organizacyjną resortu obrony narodowej, a także komórkę wewnętrzną, odpowiedzialną za określanie kierunków rozwoju SpW oraz organizację procesu wdrażania i ustalanie procesów eksploatacji (w tym wykorzystania bojowego) i wycofywania określonego rodzaju (grupy) SpW, realizującą zadania na rzecz wszystkich komórek i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej;";

2) w załączniku "Zestawienie gestorów i centralnych organów logistycznych SpW":
a) w Lp. I:
w poz. 24-31 kolumna GESTOR otrzymuje brzmienie:

"Szefostwo Rozpoznania Geoprzestrzennego",

w poz. 25 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"25. instrumenty i przyrządy pomiarowe, sprzęt i wyposażenie topograficzne, geodezyjne i fotogrametryczne oraz systemy ich przenoszenia;",

b) w Lp. II:
kolumna GESTOR otrzymuje brzmienie:

"Inspektorat Informatyki",

po poz. 8 dodaje się poz. 9 w brzmieniu:
9. systemy i urządzenia telefonii komórkowej.Inspektorat

Informatyki

Szefostwo

Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

c) w Lp. VI w poz. 6 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"6. namioty do przygotowania, wydania i spożywania posiłków oraz kontenery specjalistyczne wraz z wyposażeniem;",

d) w Lp. X:
w poz. 8 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"8. amunicja czołgowa, do bojowych wozów piechoty, do broni strzeleckiej indywidualnej, zespołowej i pokładowej z wyłączeniem amunicji kal. 30 mm oraz amunicji, dla której gestorem jest Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej;",

w poz. 14 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"14. broń strzelecka indywidualna (z wyłączeniem broni, dla której gestorem jest Zarząd Prewencji Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej i broni ujętej w Lp. XXV poz. 3 i 4), zespołowa i pokładowa;",

w poz. 19 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"19. podsystem obserwacji i rozpoznania, uzbrojenia (z wyłączeniem Lp. XXV poz. 3 i 4), obrony balistycznej (z wyłączeniem Lp. XXV poz. 1 i 2) oraz urządzenia do ochrony wzroku i egzoszkielet TYTAN;",

w poz. 46 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"46. środki minersko-zaporowe, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 12 i 16;",

e) w Lp. XI:
w poz. 2 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"2. bezzałogowe systemy powietrzne, z wyłączeniem przeznaczonych do rażenia celów przez samozniszczenie;",

po poz. 25 dodaje się poz. 26 w brzmieniu:
26. urządzenia kontroli i zarządzania ruchem naziemnym na lotniskach.Szefostwo Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RPSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
f) w Lp. XII w poz. 3 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"3. jachty morskie, łodzie okrętowe: motorowe, wiosłowe, transportowe, robocze, patrolowe, abordażowe i pontony, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 11;",

g) w Lp. XIII:
kolumna GESTOR otrzymuje brzmienie:

"Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych",

w poz. 9 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"9. środki pozoracji pola walki i środki bojowe do uzbrojenia Wojsk Specjalnych, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 12 i 16;",

w poz. 12 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"12. łodzie motorowe i bojowe, pontony, pojazdy podwodne, przyczepy podłodziowe Wojsk Specjalnych, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 11;",

po poz. 25 dodaje się poz. 26 w brzmieniu:
26. namioty obozowe Wojsk Specjalnych.Dowództwo Komponentu Wojsk SpecjalnychDowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych
h) w Lp. XV w poz. 2 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"2. sprzęt kinowy, projekcyjny i fotograficzny wraz ze sprzętem do przenoszenia;",

i) w Lp. XVIII:
w poz. 5 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"5. broń strzelecka indywidualna gładkolufowa oraz pistolety maszynowe

ŻW;",

w poz. 21 kolumna Centralny Organ Logistyczny otrzymuje brzmienie:

"Oddział Łączności i Informatyki Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej",

w poz. 25 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"25. sprzęt, urządzenia i wyposażenie do informatyki śledczej oraz systemy informatyczne przeznaczone do gromadzenia i wymiany informacji dochodzeniowo-śledczych;",

po poz. 25 dodaje się poz. 26 i 27 w brzmieniu:
26. sprzęt, urządzenia i wyposażenie informatyki do analizy kryminalnej oraz systemy informatyczne przeznaczone do gromadzenia i wymiany informacji kryminalnych;Zarząd Kryminalny Komendy Głównej Żandarmerii WojskowejOddział Łączności i Informatyki Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej
27. urządzenia, sprzęt i wyposażenie specjalistyczne przeznaczone do zabezpieczenia czynności kryminalnych.Zarząd Kryminalny Komendy Głównej Żandarmerii WojskowejOddział Planowania Zabezpieczenia Logistycznego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej
j) w Lp. XXII:
w poz. 1 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"1. urządzenia, sprzęt wyposażenia hal, sal i innych obiektów sportowych, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 14;",

w poz. 2 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"2. urządzenia i sprzęt specjalistyczny oraz ubiory na potrzeby dyscyplin sportowych, z wyłączeniem ujętych w Lp. XXV poz. 14;",

k) w Lp. XXIII:
w poz. 1 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"1. skaner do mikrofilmów;",

w poz. 4 nazwa grupy SPW otrzymuje brzmienie:

"4. komora fumigacyjna.",

l) Lp. XXV otrzymuje brzmienie:
XXVUZBROJENIE I SPRZĘT WOJSK OBRONY TERYTORIALNEJ
1. kamizelki kuloodporne zintegrowane;

2. hełmy kompozytowe;

3. pistolety samopowtarzalne;

4. modułowe systemy broni strzeleckiej;

5. celowniki modułowe;

6. mobilne systemy przechowywania uzbrojenia;

7. balistyczne systemy do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych;

8. moździerze kal. 60mm;

9. inteligentne systemy kierowane do rażenia celów;

10. trenażery, symulatory, urządzenia szkolno- treningowe oraz pomoce szkolno-treningowe dla SpW gestora;

Dowództwo Wojsk Obrony TerytorialnejSzefostwo Służby Uzbrojenia i Elektroniki Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
11. łodzie patrolowe;Dowództwo Wojsk Obrony TerytorialnejSzefostwo Techniki Morskiej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
12. systemy min inteligentnych;Dowództwo Wojsk Obrony TerytorialnejSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Inżynieryjnego i OPBMR

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

13. niebalistyczne systemy do zwalczania bezzałogowych statków powietrznych;Dowództwo Wojsk Obrony TerytorialnejSzefostwo Eksploatacji Sprzętu Łączności, Informatyki i Walki Elektronicznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
14. urządzenia i sprzęt sportowy wraz z chemicznymi źródłami zasilania oraz ubiory na potrzeby dyscyplin sportowych;Dowództwo Wojsk Obrony TerytorialnejOddział Szkolenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych
15. środki bojowe do inteligentnych systemów kierowanych do rażenia celów;

16. środki bojowe do systemów min inteligentnych;

17. amunicja moździerzowa kal. 60mm.

Dowództwo Wojsk Obrony TerytorialnejSzefostwo Środków Bojowych

Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.