Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2020.32

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2020 r.

DECYZJA Nr 27
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 19 maja 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ogłoszenia Programu "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638) ustala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do decyzji nr 39 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 24 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia Programu "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "Ministerstwo Sportu i Turystyki", zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "Ministerstwo Sportu";
2) użyte w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz "MSiT" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem "MSport";
3) użyte w różnej liczbie i różnym przypadku, wyrazy "Minister Sportu i Turystyki" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "Minister Sportu";
4) w rozdziale III trzeci akapit otrzymuje brzmienie:

"Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 15 grudnia

2020 r. systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych 2 . Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 3 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.";

5) w rozdziale VI w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"grupa ćwiczebna musi się składać z minimum 15 uczestników 4 .";

6) w rozdziale VI w ust. 3 pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"wymagane jest, aby uczestnicy zajęć przynajmniej raz na semestr 5 przeszli testy sprawnościowe, których wyniki zostaną wprowadzone przez osoby prowadzące zajęcia sportowe do Narodowej Bazy Talentów (www.narodowabazatalentow.pl).".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).
2 W okresie obowiązywania stanu epidemii (oraz stanu epidemicznego) dopuszczalne jest zmniejszenie liczby uczestników zajęć w grupach ćwiczebnych do poziomu określonego w regulacjach prawnych obowiazujących w tym zakresie.
3 Liczba jednostek zajęć sportowych w okresie realizacji projektu może ulec zmniejszeniu w związku z obowiązywaniem stanu epidemii (oraz stanu epidemicznego).
4 W okresie obowiazywania stanu epidemii (oraz stanu epidemicznego) dopuszczalne jest zmniejszenie liczby uczestników zajęć w grupach ćwiczebnych zgodnie z obowiazujacymi regulacjami prawnymi w tym zakresie.
5 W związku z wystapieniem stanu epidemii (oraz stanu epidemicznego) dopuszczalne jest zmniejszenie częstotliwości przeprowadzania testów sprawnościowych.