Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSpor.2020.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 marca 2020 r.

DECYZJA Nr 16
MINISTRA SPORTU 1
z dnia 16 marca 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ogłoszenia Programu "Sport Wszystkich Dzieci" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1638) ustala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do decyzji nr 41 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia Programu "Sport Wszystkich Dzieci" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 68 oraz z 2020 r. poz. 19) rozdział X otrzymuje brzmienie:

"Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi odpowiednio:

a) dla zadania nr 1 - nie później niż do dnia 24 marca 2020 r.,

b) dla zadania nr 2 - nie później niż do dnia 7 kwietnia 2020 r.,

c) dla zadania nr 3 - nie później niż do dnia 10 marca 2020 r.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu (Dz. U. poz. 2380).