Zmiana decyzji w sprawie ogłoszenia Programu "Klub" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2017.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 lipca 2017 r.

DECYZJA Nr 37
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniającą decyzję nr 17 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Programu "Klub" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, zmienioną decyzją nr 34 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 czerwca 2017 r.

§  1. 
Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 1089) oraz § 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 2252) ustala się, co następuje:
1.
W załączniku do decyzji nr 17 Ministra Sportu i Turystyki z 15 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia Programu "Klub" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży, rozdział V otrzymuje brzmienie:

V. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF), którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki. Na realizację Programu w 2017 roku przeznacza się kwotę 35 000 000 zł. Do rozdysponowania w dodatkowym naborze wniosków pozostaje kwota 12 325 000 zł.

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).