Zmiana decyzji w sprawie ogłoszenia Programu "Klub" na rok 2019 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2019.41

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 maja 2019 r.

DECYZJA Nr 25
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 31 maja 2019 r.
zmieniającą decyzję w sprawie ogłoszenia Programu "Klub" na rok 2019 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 847) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do decyzji nr 55 Ministra Sportu i Turystyki z 9 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia Programu "Klub" na rok 2019 w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 81 i 82 oraz z 2019 r. poz. 26,34 i 37), "Rozdział X" otrzymuje brzmienie:

"X. TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKÓW

Rozpatrzenie wniosków o dofinansowanie nastąpi nie później niż do dnia 10 czerwca 2019 r.".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).