Dz.Urz.MSiT.2018.76

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 października 2018 r.

DECYZJA Nr 52
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 24 października 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ogłoszenia "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165, 650 i 723) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do decyzji nr 15 Ministra Sportu i Turystyki z 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018" (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 21 i 49) w rozdziale V Zasady i tryb ubiegania się o dofinansowanie, w części C Termin i miejsce składania wniosków inwestycyjnych do Ministerstwa, po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:

"4b. Dodatkowy termin naboru wniosków inwestycyjnych dla zadań inwestycyjnych ujętych w Planie Rocznym upływa z dniem 30 listopada 2018 r. (dla wniosków przesyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego).".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).