Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2018.61

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 43
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
zmieniająca Decyzję nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650 i 723) oraz § 3 i § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do Decyzji nr 14 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich", wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale IV "Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na realizację programu Minister przeznacza kwotę 39 863 000,00 zł ujętą w ustawie budżetowej na rok 2018, z czego na organizację finałów OOM, kwotę 7 055 740,00 złotych.";

2) w rozdziale VIII "Tabela nr 2. Liczba proponowanych miejsc szkoleniowych Kadry Wojewódzkiej." otrzymuje brzmienie:

"Tabela nr 2. Liczba proponowanych miejsc szkoleniowych Kadry Wojewódzkiej.

Lp.WojewództwoKategoria wiekowa młodzikaKategoria wiekowa junior młodszyKategoria wiekowa juniorKategoria wiekowa młodzieżowiec
1.Dolnośląskie69920511095
2.Kujawsko-pomorskie5551529080
3.Lubelskie5621176342
4.Lubuskie269824035
5.Łódzkie6091528048
6.Mazowieckie1434290170139
7.Małopolskie91420010771
8.Opolskie230412425
9.Podlaskie304684340
10.Podkarpackie580824721
11.Pomorskie64916010977
12.Śląskie109726713888
13.Świętokrzyskie309362018
14.Wielkopolskie958253150138
15.Warmińsko-mazurskie393835026
16.Zachodniopomorskie4381125957
RAZEM10 00023001 3001000

";

3) Załącznik nr 2 do Programu "Katalog kosztów" otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej Decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KATALOG KOSZTÓW

w zakresie realizacji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich

I. 

Koszty szkoleniowe

Poz.

(z ZZ1)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
1Zgrupowania i konsultacje krajowe1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.

3. Wyżywienie

4. Transport i obsługa sprzętu.

5. Wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego.

6. Paliwo do zabezpieczenia treningów.

7. Zakup drobnego sprzętu (za zgodą Dyrektora DSW).

* Stawka dofinansowania wynosi:

1. dla młodzika 45,00 zł,

2. dla juniora młodszego, juniora i młodzieżowca 86.00 zł.

* Stawka dofinansowania w akcji miejscowej bez kosztów noclegu wynosi:

1. dla młodzika 30,00 zł,

2. dla juniora młodszego, juniora i młodzieżowca 60.00 zł.

* Dofinansowanie zakwaterowania i wyżywienia kadry trenerskiej i współpracującej nie może przekroczyć ww. limitów - dla danej grupy, z którą trener lub inny członek kadry trenerskiej lub współpracującej uczestniczy w akcji.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami fiskalnymi, o ile spełniają one wymogi wskazane w art. 21 ustawy o rachunkowości. W świetle art. 21 ustawy o rachunkowości paragon fiskalny nie spełnia warunków dowodu księgowego ale może być dopuszczony po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczęć) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

3Zawody krajowe1. Wynajem obiektów sportowych i sprzętu sportowego.

2. Ryczałty sędziowskie i delegacje sędziowskie:

- ryczałt/ekwiwalent

- wyżywienie

- zakwaterowanie

- opłata klimatyczna/miejscowa

- koszty przejazdu.

3. Zabezpieczenie medyczne zawodów.

4. Obsługa techniczna, obsługa biura zawodów i porządkowa.

5. Paliwo do zabezpieczenia zawodów.

6. Nagrody regulaminowe (medale, dyplomy).

7. Ubezpieczenie zawodów.

8. Zakup sprzętu sportowego jednorazowego użytku niezbędnego do przeprowadzenia zawodów.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami fiskalnymi, o ile spełniają one wymogi wskazane w art. 21 ustawy o rachunkowości. W świetle art. 21 ustawy o rachunkowości paragon fiskalny nie spełnia warunków dowodu księgowego ale może być dopuszczony po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczęć) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

______________________________________

1 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

II. 

Koszty wspomagania szkolenia

Poz. (z ZZ2)Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
7Doszkalanie kadry szkoleniowejKrajowe doszkalanie trenerów, instruktorów, uczestniczących w zadaniu:

1. Zakwaterowanie,

2. Wyżywienie,

3. Zwrot kosztów dojazdu,

4. Materiały szkoleniowe,

5. Wynagrodzenie prelegentów,

6. Wynajem obiektu.

* Wydatki winny być udokumentowane fakturami lub rachunkami
9Zakup i obsługa sprzętu sportowego, specjalistycznego1. Zakup i dostawa sprzętu,

2. Naprawy, przeglądy i remonty,

3. Transport,

4. Wynajem powierzchni magazynowej,

5. Materiały konserwacyjne.

* Prowadzenie ewidencji dystrybucji sprzętu sportowego zwierającej m.in. wykaz i listę zawodników potwierdzających odbiór w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
10Badania diagnostyczne / monitoring1. Zwrot kosztów dojazdu,

2. Zakwaterowanie (jeśli pobyt trwa więcej niż 1 dobę),

3. Wyżywienie,

4. Koszty badań i monitoringu.

* Prowadzenie wykazu badań diagnostycznych wraz z listą zawodników potwierdzających udział w badaniach.
12Osobowy fundusz płacWynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry trenerskiej i osób współpracujących biorących udział w procesie szkolenia* Z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii, ekwiwalentu za urlop
13Bezosobowy fundusz płac /poza akcjami szkoleniowymi/Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry trenerskiej i osób współpracujących biorących udział w procesie szkolenia* Z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii
14Działalność gospodarcza (kontrakt na czas realizacji zadania, usługi)Koszty kadry trenerskiej i osób współpracujących biorących udział w procesie szkolenia prowadzących działalność gospodarczą* Z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii
15Ubezpieczenia zawodników i trenerówIndywidualne i grupowe pakiety ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie inne niż ubezpieczenia jednorazowe w poszczególnych akcjach szkoleniowych.* Prowadzenie ewidencji ubezpieczeń członków kadry wojewódzkiej i szkoleniowców od następstw nieszczęśliwych wypadków.
__________________________________________________________

2 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

III. 

Koszty bezpośrednie związane z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży

Poz.

(z ZZ3)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
1.1-1.5Koszty bezpośrednie1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.

3. Wyżywienie zorganizowane.

4. Napoje.

5. Ryczałty i delegacje sędziowskie.

6. Opieka medyczna.

7. Koszty podróży sędziów:

- przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

- dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

- noclegi,

- przejazdy drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania itp.

8. Nagrody regulaminowe (medale, puchary, dyplomy).

* Sędziom zamiejscowym przyznaje się:

a) Zwrot kosztów przejazdu,

b) Wyżywienie i zakwaterowanie,

c) Ryczałt sędziowski:

- do 80 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,

- do 105 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,

- do 130 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.

* Sędziom miejscowym przyznaje się:

a) Ryczałt sędziowski:

- do 80 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,

- do 105 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,

- do 130 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.

b) Wyżywienie.

* Sędziemu głównemu zamiejscowemu przyznaje się:

a) Zwrot kosztów przejazdu,

b) Wyżywienie i zakwaterowanie,

c) Ryczałt sędziowski:

- do 140 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,

- do 170 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,

- do 220 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.

* Sędziemu głównemu miejscowemu przyznaje się:

a) Ryczałt sędziowski:

- do 140 zł przy zawodach trwających do 5 godzin,

- do 170 zł przy zawodach trwających od 5 do 8 godzin,

- do 220 zł przy zawodach trwających powyżej 8 godzin.

b) Wyżywienie.

* Postanowienia dodatkowe:

- sędziowie pracujący powyżej 5 godzin dziennie mają prawo do dodatkowego posiłku na zasadach określonych przez organizatora;

- liczbę sędziów zamiejscowych należy ograniczyć do niezbędnego minimum;

- delegat techniczny, który pełni jednocześnie funkcję sędziego głównego, otrzymuje świadczenia przysługujące sędziemu głównemu;

- w przypadku, gdy delegat techniczny znajduje się w limicie sędziów określonym w regulaminie MPJM, otrzymuje wówczas świadczenia sędziego głównego;

- uczestnictwo w zawodach delegata technicznego nie ujętego w limicie sędziów MPJM lub innego przedstawiciela pzs jest finansowanie przez jednostkę delegującą.

Wysokość ryczałtu sędziowskiego może być powiększona przez pzs ze środków własnych.

* Wysokość kwoty zwrotu kosztów przejazdu powinna być udokumentowana biletami, rachunkami lub fakturami publicznego transportu zbiorowego (w klasie II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu), analogicznie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowych (Dz. U. poz. 167).

* Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zadania samochodem prywatnym na zasadach rozliczania kosztów podróży krajowych i zagranicznych do wysokości określonych w ww. rozporządzeniu.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* Wydatki związane z wynagrodzeniem osób obsługujących organizację OOM winny być udokumentowane właściwymi umowami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami fiskalnymi, o ile spełniają one wymogi wskazane w art. 21 ustawy o rachunkowości. W świetle art. 21 ustawy o rachunkowości paragon fiskalny nie spełnia warunków dowodu księgowego ale może być dopuszczony po spełnieniu następujących wymogów:

* określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

* oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczęć) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

* opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

1.6Wynajem, przygotowanie i wyposażenie obiektów1. Wynajem obiektów sportowych.

2. Oznakowanie, wytyczenie tras.

3. Montaż i demontaż sprzętu i urządzeń.

4. Numery startowe.

5. Zakup/wynajem sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia zawodów.

6. Transport i obsługę sprzętu.

1.7Przeprowadzenie zawodów1. Paliwo do sprzętu sportowego, sędziowskiego i ratowniczego.

2. Obsługa komputerowa.

3. Elektroniczny pomiar czasu.

4. Obsługa techniczna i porządkowa zawodów.

5. Obsługa ratownicza np. GOPR.

6. Biuro zawodów.

7. Spiker.

8. Przygotowanie i wydanie komunikatów zawodów.

9. Transport uczestników w czasie zawodów np. wyciągi narciarskie.

10. Ubezpieczenie zawodników i środków trwałych.

11. Ubezpieczenie zawodów.

_______________________________________________

3 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

IV. 

Koszty obsługi szkolenia - koszty pośrednie

Wskazane rodzaje kosztów powinny być pokrywane w wysokości adekwatnej do stopnia udziału przy realizacji zadania.
Poz.

(z ZZ4)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
17/IIKoszty pośrednie niezbędne do obsługi zadaniaWynajem lokalu* Pokrycie kosztów wynajęcia lokalu powinien być w wysokości adekwatnej do stopnia wykorzystania przy realizacji zadania
Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych oraz programów komputerowych* Koszt zakupu niezbędnego sprzętu i urządzeń biurowych nie powinien jednostkowo przekraczać 10 000,00 zł
Konserwacja urządzeń biurowych i środków transportu
Korespondencja i łączność oraz opłaty bankowe
Koszty utworzenia, modyfikacji, utrzymania, administrowania strony WWW
Nośniki energii
Podróże służbowe* Niezbędne koszty podróży służbowych związanych z realizacją
zadania określonego w umowie osób nieuczestniczących
bezpośrednio w procesie szkolenia
* Podróże służbowe powinny być uzasadnione i udokumentowane ze wskazaniem celu i dokonanych ustaleń
Wynagrodzenie za obsługę zadania* Nie dotyczy osób zabezpieczających proces szkolenia ujętych w akcjach szkoleniowych i kosztach bezpośrednich wynagrodzeń
Koszty transportu* Dotyczy kosztów nie ujętych w kosztach bezpośrednich

* Koszty związane z administracyjną obsługą zadania

Inne koszty po uzyskaniu zgody Dyrektora DSW* Koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania zgłoszone przez wnioskodawcę / zleceniobiorcę we wniosku lub planie po zmianach.

_________________________________________________________

4 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (ZAŁĄCZNIK NR 1)

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).