Dz.Urz.MSiT.2018.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 41
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
zmieniająca Decyzję nr 9 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży"

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 165, 650 i 723) oraz § 3 i § 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1801) ustala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do Decyzji nr 2 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży", wprowadza się następujące zmiany:
1) w rozdziale IV "Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu" ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na realizację programu Minister w 2018 r. przeznacza kwotę ujętą w ustawie budżetowej na rok 2018 w wysokości 119.000.000,00 zł., w tym na realizację działania związanego z:

a) udziałem w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich, przeznacza się kwotę nie większą niż 500.000. 00 zł;

b) udziałem w Akademickich Mistrzostwach Świata, przeznacza się kwotę nie większą niż 2.500.000. 00 zł;

c) organizacją zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej, przeznacza się kwotę nie większą niż 500.000,00 zł.";

2) Załącznik nr 1 do Programu "Katalog kosztów" otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej Decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

KATALOG KOSZTÓW

I. 

Koszty szkoleniowe

Poz.

(z ZZ1)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
1-2Zgrupowania i konsultacje krajowe i zagraniczne1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.

3. Wyżywienie indywidualne i zorganizowane.

4. Napoje.

5. Podróże krajowe:

- diety,

- przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

- dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

- noclegi,

- przejazdy drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania itp.

6. Podróże zagraniczne:

- diety,

- przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

- transport lotniczy w tym przelot krajowy, jeżeli stanowi element podróży zagranicznej,

- ubezpieczenie biletów lotniczych,

- opłata za prom,

- dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

- noclegi,

- opłaty za nadbagaż lub/i bagaż niewymiarowy

- przejazdy drogami płatnymi i autostradami, przejazdy tunelem, postój w strefie płatnego parkowania itp.

7. Wynagrodzenia szkoleniowców oraz osób współpracujących, obsługujących akcje szkoleniowe z wyłączeniem trenerów ujętych w wykazie wynagrodzeń stanowiącym zał. nr 8 do umowy (na okres ujęty w wykazie).

8. Usługa transportowa - wynajem autokaru, busa.

9. Usługa transportowa- dojazd lotnisko-hotel w akcjach zagranicznych.

10. Transport i obsługa sprzętu.

11. Wynajem obiektów sportowych.

12. Odnowa biologiczna.

13. Ubezpieczenie zawodników kadry narodowej, trenerów i osób współpracujących od NNW jednorazowo w kosztach akcji.

14. Wizy.

15. Paliwo do zabezpieczenia treningów.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami fiskalnymi, o ile spełniają one wymogi wskazane w art. 21 ustawy o rachunkowości. W świetle art. 21 ustawy o rachunkowości paragon fiskalny nie spełnia warunków dowodu księgowego ale może być dopuszczony po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczęć) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

* Zwrot kosztów przejazdu na akcje powinien być udokumentowany biletami, rachunkami lub fakturami publicznego transportu zbiorowego

(w klasie II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi

przysługującej delegowanemu), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 poz. 167).

* Dopuszcza się zwrot kosztów dla zawodników biorących udział w akcji zgodnie z uchwalonymi przez pzs zasadami lub regulaminem, jeżeli zasady te nie dopuszczają finansowania diet i innych należności z tytułu wyjazdu w wysokości wyższej niż wskazane w ww. rozporządzeniu.

* Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zadania samochodem prywatnym na zasadach rozliczania kosztów podróży krajowych i zagranicznych do wysokości określonych w w/w rozporządzeniu.

3Zawody krajowe (MP i PP).1. Wynajem obiektów sportowych - proporcjonalnie do liczby zawodników objętych szkoleniem, biorących udział w zawodach.

2. Ryczałty sędziowskie i delegacje sędziowskie.

3. Zabezpieczenie medyczne i techniczne zawodów - wg stawek dla osób współpracujących.

* Wskazane rodzaje kosztów dotyczą wyłącznie wydatków związanych z udziałem zawodników kadry narodowej/SMS/NSMS/OSSM a nie organizacją i przeprowadzeniem zawodów.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami fiskalnymi, o ile spełniają one wymogi wskazane w art. 21 ustawy o rachunkowości. W świetle art. 21 ustawy o rachunkowości paragon fiskalny nie spełnia warunków dowodu księgowego ale może być dopuszczony po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczęć) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

* Zwrot kosztów przejazdu na akcje powinien być udokumentowany biletami, rachunkami lub fakturami publicznego transportu zbiorowego

(w klasie II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 poz. 167).

* Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zadania samochodem prywatnym na zasadach rozliczania kosztów podróży krajowych i zagranicznych do wysokości określonych w w/w rozporządzeniu.

3Zawody krajowe (zawody międzynarodowe organizowane w Polsce: PŚ, PE, itd.).1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.

3. Wyżywienie indywidualne i zorganizowane.

4. Napoje.

5. Podróże krajowe:

- diety,

- przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

- dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

- noclegi,

- przejazdy drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania itp.

6. Wynagrodzenia szkoleniowców oraz osób współpracujących, obsługujących akcje szkoleniowe z wyłączeniem trenerów ujętych w wykazie wynagrodzeń stanowiącym zał. nr 8 do umowy (na okres ujęty w wykazie).

7. Usługa transportowa - wynajem autokaru, busa.

8. Transport i obsługa sprzętu.

9. Odnowa biologiczna.

10. Wpisowe tzw. startowe.

11. Ubezpieczenie zawodników kadry narodowej, trenerów i osób współpracujących od NNW jednorazowo w kosztach akcji.

12. Paliwo do zabezpieczenia zawodów.

* Wskazane rodzaje kosztów dotyczą wyłącznie wydatków związanych z udziałem zawodników kadry narodowej/SMS/NSMS/OSSM a nie organizacją i przeprowadzeniem zawodów.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami fiskalnymi, o ile spełniają one wymogi wskazane w art. 21 ustawy o rachunkowości. W świetle art. 21 ustawy

o rachunkowości paragon fiskalny nie spełnia

warunków dowodu księgowego ale może być dopuszczony po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczęć) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

* Zwrot kosztów przejazdu na akcje powinien być udokumentowany biletami, rachunkami lub fakturami publicznego transportu zbiorowego (w klasie II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 poz. 167).

* Dopuszcza się zwrot kosztów dla zawodników biorących udział w akcji zgodnie z uchwalonymi przez pzs zasadami lub regulaminem, jeżeli zasady te nie dopuszczają finansowania diet i innych należności z tytułu wyjazdu w wysokości wyższej niż wskazane w ww. rozporządzeniu.

Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zadania samochodem prywatnym na zasadach rozliczania kosztów podróży krajowych i zagranicznych do wysokości określonych w w/w rozporządzeniu.

4Zawody zagraniczne1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.

3. Wyżywienie indywidualne i zorganizowane.

4. Napoje.

5. Podróże krajowe:

- diety,

- przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

- dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

- noclegi,

- przejazdy drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania itp.

6. Podróże zagraniczne:

- diety,

- przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

- transport lotniczy w tym przelot krajowy, jeżeli stanowi element podróży zagranicznej,

- ubezpieczenie biletów lotniczych,

- opłata za prom,

- dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

- noclegi,

- opłaty za nadbagaż lub/i bagaż niewymiarowy

- przejazdy drogami płatnymi i autostradami, przejazdy tunelem,

postój w strefie płatnego parkowania itp.

7. Wynagrodzenia szkoleniowców oraz osób współpracujących, obsługujących akcje szkoleniowe z wyłączeniem trenerów ujętych w wykazie wynagrodzeń stanowiącym zał. nr 8 do umowy (na okres ujęty w wykazie).

8. Usługa transportowa - wynajem autokaru, busa.

9. Usługa transportowa- dojazd lotnisko-hotel w akcjach zagranicznych.

10. Wpisowe tzw. startowe.

11. Transport i obsługa sprzętu.

12. Odnowa biologiczna.

13. Ubezpieczenie zawodników kadry narodowej, trenerów i osób współpracujących od NNW jednorazowo w kosztach akcji.

14. Wizy.

15. Paliwo do zabezpieczenia zawodów.

* Wskazane rodzaje kosztów dotyczą wyłącznie wydatków związanych z udziałem zawodników kadry narodowej/SMS/NSMS/OSSM a nie organizacją i przeprowadzeniem zawodów.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami fiskalnymi, o ile spełniają one wymogi wskazane w art. 21 ustawy o rachunkowości. W świetle art. 21 ustawy o rachunkowości paragon fiskalny nie spełnia warunków dowodu księgowego ale może być dopuszczony po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczęć) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

* Zwrot kosztów przejazdu na akcje powinien być udokumentowany biletami, rachunkami lub fakturami publicznego transportu zbiorowego

(w klasie II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 poz. 167).

* Dopuszcza się zwrot kosztów dla zawodników biorących udział w akcji zgodnie z uchwalonymi przez pzs zasadami lub regulaminem, jeżeli zasady te nie dopuszczają finansowania diet i innych należności z tytułu wyjazdu w wysokości wyższej niż wskazane w ww. rozporządzeniu.

Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zadania samochodem prywatnym na zasadach rozliczania kosztów podróży krajowych i zagranicznych do wysokości określonych w w/w rozporządzeniu.

5Zawody mistrzowskie (Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata, Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie)1. Zakwaterowanie.

2. Opłaty klimatyczne/miejscowe.

3. Wyżywienie indywidualne i zorganizowane.

4. Napoje.

5. Podróże krajowe:

- diety,

- przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

- dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

- noclegi,

- przejazdy drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania itp.

6. Podróże zagraniczne:

- diety,

- przejazdy (pociąg, autokar, bus, samochód),

- transport lotniczy w tym przelot krajowy, jeżeli stanowi element podróży zagranicznej,

- ubezpieczenie biletów lotniczych,

- opłata za prom,

- dojazdy środkami komunikacji miejskiej,

- noclegi,

- opłaty za nadbagaż lub/i bagaż niewymiarowy

- przejazdy drogami płatnymi i autostradami, przejazdy tunelem,

postój w strefie płatnego parkowania itp.

7. Wynagrodzenia szkoleniowców oraz osób współpracujących, obsługujących akcje szkoleniowe z wyłączeniem trenerów ujętych w wykazie wynagrodzeń stanowiącym zał. nr 8 do umowy (na okres ujęty w wykazie).

8. Usługa transportowa - wynajem autokaru, busa.

9. Usługa transportowa- dojazd lotnisko-hotel w akcjach zagranicznych.

10. Wpisowe tzw. startowe.

11. Transport i obsługa sprzętu.

12. Odnowa biologiczna.

13. Ubezpieczenie zawodników kadry narodowej, trenerów i osób współpracujących od NNW jednorazowo w kosztach akcji.

14. Wizy.

15. Paliwo do zabezpieczenia zawodów.

16. Pranie strojów sportowych (gry zespołowe).

* Wskazane rodzaje kosztów dotyczą wyłącznie wydatków związanych z udziałem zawodników kadry narodowej/SMS/NSMS/OSSM a nie organizacją i przeprowadzeniem zawodów.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami fiskalnymi, o ile spełniają one wymogi wskazane w art. 21 ustawy o rachunkowości. W świetle art. 21 ustawy o rachunkowości paragon fiskalny nie spełnia warunków dowodu księgowego ale może być dopuszczony po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczęć) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

* Zwrot kosztów przejazdu na akcje powinien być udokumentowany biletami, rachunkami lub fakturami publicznego transportu zbiorowego

(w klasie II/ekonomicznej z uwzględnieniem ulgi przysługującej delegowanemu), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi

zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. 2013 poz. 167).

* Dopuszcza się zwrot kosztów dla zawodników biorących udział w akcji zgodnie z uchwalonymi przez pzs zasadami lub regulaminem, jeżeli zasady te nie dopuszczają finansowania diet i innych należności z tytułu wyjazdu w wysokości wyższej niż wskazane w ww. rozporządzeniu.

Dopuszcza się zwrot kosztów podróży uczestników zadania samochodem prywatnym na zasadach rozliczania kosztów podróży krajowych i zagranicznych do wysokości określonych w w/w rozporządzeniu.

1 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (załącznik nr 1) do umowy.

II. 

Koszty wspomagania szkolenia

Poz.

(z ZZ2)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
7Doszkalanie trenerów, instruktorów, sędziówKrajowe i zagraniczne doszkalanie trenerów, instruktorów i sędziów:

1. Zakwaterowanie.

2. Wyżywienie.

3. Zwrot kosztów dojazdu.

4. Materiały szkoleniowe.

5. Wynagrodzenie prelegentów.

6. Wynajem obiektu.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.
8Suplementy diety, odżywki, itp.1. Zakup leków, odżywek, suplementów.

2. Zakup i uzupełnienie wyposażenia apteczek.

* Prowadzenie ewidencji dystrybucji suplementów diety i odżywek zawierającej m.in. wykaz i listę zawodników potwierdzających odbiór.
9Zakup i obsługa sprzętu sportowego,

specjalistycznego

1. Zakup i dostawa sprzętu.

2. Naprawy, przeglądy i remonty.

3. Transport.

4. Wynajem powierzchni magazynowej.

5. Materiały konserwacyjne.

* Prowadzenie ewidencji dystrybucji sprzętu sportowego zawierającej m. in. wykaz i listę zawodników potwierdzających odbiór w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.
10Badania diagnostyczne/ monitoring1. Zwrot kosztów dojazdu.

2. Zakwaterowanie (jeżeli pobyt trwa więcej niż 1 dobę).

3. Wyżywienie.

4. Koszty badań i monitoringu.

* Prowadzenie wykazu badań diagnostycznych wraz z listą zawodników potwierdzających udział w badaniach.
12Osobowy fundusz płacWynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry trenerskiej i osób współpracujących biorących udział w procesie szkolenia.* Osoby wymienione w Tabeli 3 Programu.

* Z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii, ekwiwalentu za urlop.

13Bezosobowy fundusz płac /poza akcjami szkoleniowymi/Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kadry trenerskiej i osób współpracujących biorących udział w procesie szkolenia.* Osoby wymienione w tabeli nr 3 Programu.

* Z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii.

14Działalność gospodarcza (kontrakt, usługi)Koszty kadry trenerskiej i osób współpracujących biorących udział w procesie szkolenia prowadzących działalność gospodarczą.* Osoby wymienione w tabeli nr 3 Programu.

* Z wyłączeniem odpraw, trzynastej pensji, nagród, premii.

15-16Ubezpieczenia sprzętu sportowego, zawodników lub trenerów1) Ubezpieczenie od kradzieży, zaginięcia, zniszczenia, pogwarancyjne dotyczące sprzętu zakupionego w ramach zadania.

2) Indywidualne i grupowe pakiety ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków w uprawianym sporcie inne niż ubezpieczenia jednorazowe w poszczególnych akcjach szkoleniowych.

* Prowadzenie ewidencji ubezpieczeń sprzętu, członków kadry narodowej/SMS/NSMS/OSSM;

* dotyczy trenerów zatrudnionych na umowę o pracę.

17Inne, po akceptacji Dyrektora DSWKoszty związane ze specyfiką danego sportu na wniosek zleceniobiorcy.* Koszty nie wymienione w zał. nr 2 do programu, ściśle związane ze specyfiką zadania, zgłoszone we wniosku lub planie po zmianach.
2 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (załącznik nr 1) do umowy.

III. 

Koszty obsługi szkolenia - koszty pośrednie

Wskazane rodzaje kosztów powinny być pokrywane w wysokości adekwatnej do stopnia udziału przy realizacji zadania.
Poz.

(z ZZ3)

Zakres zadaniaRodzaj kosztówUwagi
18/8Koszty pośrednie niezbędne do obsługi zadaniaWynajem lokalu.* Pokrycie kosztów wynajęcia lokalu powinien stanowić wartość adekwatną do stopnia wykorzystania przy realizacji zadania.
Zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych oraz programów komputerowych.* Koszt zakupu niezbędnego sprzętu i urządzeń biurowych nie powinien jednostkowo przekraczać 10 000,00 zł.
Konserwacja urządzeń biurowych i środków transportu.
Korespondencja i łączność oraz opłaty bankowe.
Koszty uruchomienia, utrzymania, administrowania stroną WWW
Nośniki energii.
Podróże służbowe.* Niezbędne koszty podróży służbowych związanych z realizacją zadania określonego w umowie,

osób nieuczestniczących bezpośrednio w procesie szkolenia.

* Podróże służbowe powinny być uzasadnione i udokumentowane ze wskazaniem celu

i dokonanych ustaleń.

Wynagrodzenie za obsługę zadania.* Nie dotyczy osób zabezpieczających proces szkolenia ujętych w akcjach szkoleniowych i kosztach bezpośrednich wynagrodzeń.
Koszty transportu.* Dotyczy kosztów nie ujętych w kosztach bezpośrednich.

* Koszty związane z administracyjną obsługą zadania.

Inne koszty, po akceptacji Dyrektora DSW.* Koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, zgłoszone przez wnioskodawcę/zleceniobiorcę we wniosku lub planie po zmianach.

3 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (załącznik nr 1) do umowy.

IV. 

Zadania z obszaru organizacji zawodów Turnieju Nadziei Olimpijskich, w ramach Grupy Wyszehradzkiej

Poz. (z ZZ4)Zakres zadania/Rodzaj kosztówUwagi
1Wynajem obiektów wraz z kosztami wynikającymi z wymogów określonych przepisami o bezpieczeństwie imprez masowych.* Koszt zakwaterowania i wyżywienia nie może przekroczyć 50 Euro/osobę za dzień.

* Wydatki powinny być udokumentowane fakturami lub rachunkami.

* W wyjątkowych i jednostkowych sytuacjach wydatki mogą być udokumentowane paragonami fiskalnymi, o ile spełniają one wymogi wskazane w art. 21 ustawy o rachunkowości. W świetle art. 21 ustawy o rachunkowości paragon fiskalny nie spełnia warunków dowodu księgowego ale może być dopuszczony po spełnieniu następujących wymogów:

- określenie daty dokonania operacji gospodarczej;

- oznaczenie stron (nazwy, adres - pieczęć) jednostki wydającej paragon i dokonującej zakupu;

- opis operacji, określenie ilości i ceny jednostkowej oraz kwoty zakupu.

2Koszty organizacji imprezy określone wymogami przepisów międzynarodowych federacji sportowych, w szczególności opłat licencyjnych oraz kosztów obsługi sędziowskiej i informatycznej.
3Zakwaterowanie i wyżywienie zawodników, kadry trenerskiej i współpracującej
4Zakup medali, pucharów, dyplomów.
5Zakup i produkcja materiałów związanych z promocją imprezy, w tym: wydawnictw informacyjnych, ulotek, banerów reklamowych, koszulek, plakatów i gadżetów.
6Dofinansowanie działań związanych z udziałem wolontariuszy w organizowaniu imprezy, a zwłaszcza ich wyżywienie, zakwaterowanie, transport, wyposażenie w niezbędny sprzęt i stroje.
7Inne wyłącznie związane z bezpośrednią realizacją zadań po akceptacji Dyrektora DSW.
4 PRELIMINARZ KOSZTÓW BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH - ZESTAWIENIE ZBIORCZE KOSZTÓW (załącznik nr 1) do umowy.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).