Dziennik resortowy

Dz.Urz.MSiT.2018.65

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 września 2018 r.

DECYZJA Nr 45
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 12 września 2018 r.
zmieniająca Decyzję nr 31 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia "Programu dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej"

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 (Dz. U. poz. 2371) oraz w związku z rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. poz. 695) ustala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do Decyzji nr 31 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia " Programu dofinansowania realizacji zadań związanych z przygotowaniem w 2018 r. kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich, mistrzostwach świata lub mistrzostwach Europy ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej", w rozdziale II "Podmioty uprawnione do uzyskania dofinansowania", po ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3) stowarzyszenia o zasięgu ogólnokrajowym lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).