Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MSiT.2019.4

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 stycznia 2019 r.

DECYZJA Nr 2
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 21 stycznia 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2019 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów ramach zadania "Sport dla Wszystkich" działania "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży"

Na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137, 159, 2244), art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365) oraz rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (Dz. U. poz. 2222) ustala się, co następuje:
§  1.  W załączniku nr 1 do decyzji nr 47 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na dofinansowanie w 2019 r. organizacji zajęć sportowych dla uczniów ramach zadania "Sport dla Wszystkich" działania "Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży" (Dz. Urz. Min. Spor. poz. 69) punkt 7, kropka nr 6, otrzymuje brzmienie:

"• wnioski dotyczące realizacji zadania nr 2 i 3 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" oraz zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, zostaną rozpatrzone do dnia 23 stycznia 2019 r.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie w dniu ogłoszenia.
1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 2318).