Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2020.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 maja 2020 r.

DECYZJA Nr 65
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 21 maja 2020 r.
zmieniająca decyzję w sprawie obiegu i kontroli formalnej dokumentów dotyczących przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniu lekarskim

W związku z art. 125c i 125e ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305) oraz § 1 pkt 3 i § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1470 oraz z 2018 r. poz. 236) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 25 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie obiegu i kontroli formalnej dokumentów dotyczących przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniu lekarskim (Dz. Urz. KGSG poz. 13 i 64, z 2016 r. poz. 8 oraz z 2018 r. poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) dokumentu:

– zaświadczenia lekarskiego lub wydruku zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego przyczynę oraz okres przebywania na zwolnieniu lekarskim, zaświadczenia jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, decyzji wydanej na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, o których mowa w art. 125c ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej,

– zawiadomienia o odbyciu kwarantanny, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, jeżeli obowiązek jej odbycia nie wymaga wydania decyzji organu inspekcji sanitarnej

- zwanych dalej " zaświadczeniem",";

2) w § 2 w ust. 1:
a) wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Przyjmowanie zaświadczeń i oświadczeń organizuje się w komórkach wewnętrznych, w których prowadzona jest ewidencja czasu służby funkcjonariuszy danej placówki Straży Granicznej, dywizjonu Straży Granicznej, komendy oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej, ośrodka Straży Granicznej, Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, zwanych dalej "strukturą organizacyjną", a w przypadku zaświadczeń udostępnionych na profilu informacyjnym płatnika składek, o którym mowa w art. 58 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 645), zwanego dalej "profilem informacyjnym", przyjmowanie organizuje się równolegle w:",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) komórce organizacyjnej właściwej w sprawach osobowych, o której mowa w § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach, zwanej dalej "komórką kadrową" - w celu sprawdzenia, czy zaświadczenie dotyczy funkcjonariusza jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której skład wchodzi ta komórka kadrowa oraz dokonania czynności przewidzianych w przypadku dostarczenia zaświadczenia bezpośrednio do komórki kadrowej.".

3) w § 5 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Przełożony, o którym mowa w ust. 3, w przypadku przyjętego zaświadczenia wydanego na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, dołącza do niego pisemne stanowisko, w którym zgodnie z posiadaną dokumentacją służbową stwierdza, czy okoliczności zakażenia lub narażenia na zakażenie podane w zaświadczeniu lub zawiadomieniu, o którym mowa w § 7, mogą być uznane za związane z wykonywaniem zadań służbowych. Stanowisko sporządzone przez przełożonego innego niż komendant placówki Straży Granicznej, dywizjonu Straży Granicznej, oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej, ośrodka Straży Granicznej i Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej oraz kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, wymaga akceptacji odpowiedniego komendanta lub kierownika.";

4) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do zaświadczenia albo oświadczenia funkcjonariusz może dołączyć zawiadomienie dotyczące przebywania na zwolnieniu lekarskim albo o odbyciu obowiązkowej kwarantanny, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do decyzji.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Funkcjonariusz, który odbył obowiązkową kwarantannę, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, składa zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, w terminie 3 dni roboczych po dniu jej zakończenia.".

5) w § 10 w ust. 4 po wyrazach "w art. 125d ust. 3 ustawy" dodaje się wyrazy "lub uznanie okoliczności zakażenia lub narażenia na zakażenie w związku z wykonywaniem przez funkcjonariusza zadań służbowych, ";
6) w § 12 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- dostarczony do jednostki organizacyjnej, w której funkcjonariusze ci wykonują zadania służbowe albo uczestniczą w szkoleniach, w imieniu przełożonego właściwego do spraw osobowych przyjmują i dokonują ich wstępnej kontroli formalnej wyznaczone osoby, na podstawie udzielonego im upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.";

7) załączniki nr 1-2 do decyzji otrzymują brzmienia określone w załącznikach nr 1-2 do niniejszej decyzji;
8) uchyla się załącznik nr 3.
§  2.  Upoważnienia i pełnomocnictwa wydane na podstawie decyzji, o której mowa w § 1 pozostają w mocy na okres na jaki zostały wydane.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 i 5, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 kwietnia 2020 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

(WZÓR)

..............................................................................

(przełożony właściwy do spraw osobowych)

UPOWAŻNIENIE NR ...

Na podstawie § 2 ust. 2 decyzji nr 25 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie obiegu i kontroli formalnej dokumentów dotyczących przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniu lekarskim (Dz. Urz. KGSG poz. 13, z późn. zm.) w związku z art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U.UE.L.2016.119.1) oraz art. 5aa ust. 1/ust. 2*) i 50b ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305)

I. Upoważniam ...................................................................................................................... do:

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

1) przyjmowania w imieniu .................................................................................... zaświadczeń,

(przełożony właściwy do spraw osobowych)

decyzji lub oświadczeń, o których mowa w art. 125c ust. 1 ustawy o Straży Granicznej wraz z ewentualną dodatkową dokumentacją lub zawiadomień o odbyciu obowiązkowej kwarantanny, od funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę w ................................,

2) potwierdzania faktu dostarczenia zaświadczenia, decyzji lub oświadczenia, o których mowa w art. 125c ust. 1 ustawy o Straży Granicznej, lub zawiadomienia o odbyciu obowiązkowej kwarantanny, albo odmowy ich przyjęcia,

3) dokonywania wstępnej kontroli formalnej/kontroli formalnej*) dostarczonych dokumentów dotyczących przebywania funkcjonariuszy Straży Granicznej na zwolnieniu lekarskim.

II. Upoważnienia udziela się na czas ...........................................................................................

.....................................................................................................................

(podpis przełożonego właściwego do spraw osobowych, pieczęć i data)

Przyjąłem/przyjęłam*) do realizacji w dniu ....................... 20 ..... r.

.......................................................

(podpis osoby upoważnionej)

Rozdzielnik:

1) oryginał - osoba upoważniona .................................................................................................

(imię, nazwisko, stanowisko służbowe)

2) kopia egz. nr 1 -,

3) kopia egz. nr 2 - komórka kadrowa.

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zawiadomienie dotyczące przebywania na zwolnieniu lekarskim / o odbyciu obowiązkowej kwarantanny*)

(WZÓR)

............................................................................... .................................

(stopień SG, imię i nazwisko funkcjonariusza SG) (miejscowość, data)

..............................................................................

(stanowisko, nazwa komórki organizacyjnej)

................................

(adresat)

W związku z: przebywaniem na zwolnieniu lekarskim / odbyciem obowiązkowej kwarantanny, izolacji lub izolacji w warunkach domowych*) w okresie od ........ do ..........., w załączeniu przedstawiam**):

1) opis okoliczności wskazujących, że:

a) zwolnienie lekarskie spowodowane jest:

- wypadkiem pozostającym w związku z pełnieniem służby - meldunek z dnia ..................................,

- chorobą powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby - wniosek o skierowanie do komisji lekarskiej złożyłem w dniu .........***),

- wypadkiem w drodze do miejsca pełnienia służby lub w drodze powrotnej ze służby - meldunek z dnia ........................",

b) przyczyną odbycia obowiązkowej kwarantanny jest ..............................;

2) dokument potwierdzający, iż choroba przypada w czasie ciąży;

3) orzeczenie wydane przez uprawniony organ lub informację o wydaniu przez uprawniony organ orzeczenia stwierdzającego popełnienie przez inną osobę umyślnego czynu zabronionego w związku z wykonywaniem przez funkcjonariusza SG czynności służbowych;

4) opis czynu, o którym mowa w art. 125b ust. 6 pkt 3 ustawy o Straży Granicznej oraz dowody w tej sprawie;

5) uzasadnienie przyczyn niedostarczenia zaświadczenia/oświadczenia w wymaganym terminie (7 dni od daty otrzymania zaświadczenia/dnia zaistnienia okoliczności oświadczenia).

....................................................................

(podpis funkcjonariusza SG)

*) niepotrzebne skreślić

**) należy zaznaczyć odpowiedni punkt, którego dotyczą załączone dokumenty

***) funkcjonariusz ma obowiązek dostarczyć komisji lekarskiej dokumentację medyczną