Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MŚ.2019.57

| Akt jednorazowy
Wersja od: 8 października 2019 r.

DECYZJA Nr 54
MINISTRA ŚRODOWISKA
z dnia 7 października 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu

Na podstawie art. 163 ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1214 i 2245) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 1 Ministra Środowiska z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Instytutowi Geologicznemu - Państwowemu Instytutowi Badawczemu (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 8) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1:
pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz innych służących gospodarce narodowej;",

pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) współpraca z innymi jednostkami naukowymi i instytucjami państwowymi realizującymi zadania z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych, dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, a także współpraca z instytucjami innych krajów wykonującymi zadania służby geologicznej i hydrogeologicznej;",

w pkt 9 po wyrazie "ministra" dodaje się wyrazy "nadzorującego Instytut",
b) w ust. 3 w pkt 2 wyrazy "z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.)" zastępuje się wyrazami "z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.)",
c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Zakres działalności gospodarczej, którą może prowadzić Instytut, określa załącznik nr 3 do Statutu.";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Działalność Instytutu związana z wykonywaniem zadań, o których mowa w § 3 ust. 2-4, jest wyodrębniona pod względem finansowym i rachunkowym.";

3) w § 6:
a) w ust. 1 w pkt 1 uchyla się lit. d,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku nieobecności dyrektora, minister nadzorujący Instytut, z własnej inicjatywy lub na wniosek dyrektora, wyznacza osobę zastępującą spośród zastępców dyrektora. Gdy wyznaczenie osoby zastępującej dyrektora nie jest możliwe dyrektora zastępują w następującej kolejności zastępcy dyrektora ds.: służby geologicznej, badań i rozwoju, administracyjno-ekonomicznych.";

4) w § 7:
a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Rada naukowa liczy 20 (słownie: dwudziestu) członków.

2. W skład rady naukowej wchodzą:

1) pracownicy naukowi i badawczo-techniczni Instytutu w liczbie 8 (słownie: ośmiu);

2) osoby niebędące pracownikami Instytutu w liczbie 12 (słownie: dwunastu).",

3. Miejsca w radzie naukowej dla członków wskazanych w ust. 2 pkt 1 są podzielone w następujący sposób:

1) pracownikom, którzy posiadają tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego przypada 75 % ustalonych miejsc, tj. 6 (słownie: sześć) miejsc;

2) pracownikom, którzy nie posiadają tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego przypada 25 % ustalonych miejsc, tj. 2 (słownie: dwa) miejsca.",

b) uchyla się ust. 4 i 6;
5) w § 9 w ust. 3 wyrazy "art. 43 ust. 7" zastępuje się wyrazami "art. 43 ust. 6";
6) w § 11: ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Dodatkowe regulacje dotyczące pracowników wykonujących zadania państwowej służby geologicznej zawiera Regulamin etyki pracownika służby geologicznej, ustanawiany przez dyrektora.";

7) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. W sprawach nieuregulowanych Statutem stosuje się przepisy ustaw, o których mowa w § 1 pkt 1-2.".

§  2.  Tekst jednolity Statutu Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
§  3.  Do dnia wejścia w życie § 1 pkt 4 lit. a, podjęte zostaną czynności zmierzające do uzupełnienia dotychczasowego składu rady naukowej Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego do składu określonego w § 7 ust. 1-3 statutu stanowiącego załącznik do decyzji zmienianej w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszą decyzją, w tym przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające członków tej rady.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 4 lit. a, który wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.