Zmiana decyzji w sprawie nadania statutu Narodowemu Archiwum Cyfrowemu.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.NDAP.2019.17

Akt jednorazowy
Wersja od: 27 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 maja 2019 r.
zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu Narodowemu Archiwum Cyfrowemu

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. poz. 1566) zarządza się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Archiwum Cyfrowemu, zmienionej decyzją Nr 13 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 1 czerwca 2015 r., decyzją Nr 27 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 2 września 2016 r., decyzją Nr 2 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 18 stycznia 2017 r. 1  i zarządzeniem Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 17 kwietnia 2019 r., w załączniku do decyzji schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do statutu Narodowego Archiwum Cyfrowego, otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

SCHEMAT ORGANIZACYJNY NARODOWEGO ARCHIWUM CYFROWEGO

1 Wymieniona decyzja pierwotnie, błędnie została wpisana do rejestru pod numerem 43.