Dziennik resortowy

Dz.Urz.NDAP.2019.25

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
NACZELNEGO DYREKTORA ARCHIWÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniające decyzję w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu we Wrocławiu

Na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych (Dz. U. poz. 1566) zarządza się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 10 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie nadania statutu Archiwum Państwowemu we Wrocławiu, zmienionej decyzją Nr 6 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych z dnia 6 lutego 2017 r., w załączniku do decyzji wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 3 uchyla się pkt 3;
2) w § 6:
a) w pkt 1:
lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) przeprowadzanie kontroli w zakresie postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach i jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, bez względu na miejsce i tytuł prawny przechowywania tych materiałów lub dokumentacji, wydawanie zaleceń pokontrolnych i sprawdzanie ich realizacji,",

w lit. f średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. g w brzmieniu:

"g) wykonywanie ekspertyz archiwalnych;",

b) w pkt 4:
lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) udostępnianie materiałów archiwalnych w czytelni lub w systemie teleinformatycznym oraz poprzez przekazywanie zainteresowanym reprodukcji tych materiałów albo przetworzonej informacji o ich treści,",

lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) wypożyczanie reprodukcji materiałów archiwalnych z/do innych archiwów albo innych instytucji oraz do tych podmiotów;",

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) w zakresie spraw dotyczących dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania:

a) współpraca z archiwum państwowym realizującym zadania określone w art. 51u ust. 3 ustawy oraz z innymi archiwami państwowymi w zakresie przejmowania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania w związku z orzeczeniami sądów rejestrowych,

b) przejmowanie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania na podstawie decyzji Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych lub na podstawie orzeczenia sądu rejestrowego,

c) realizacja cywilnoprawnych umów przechowania dokumentaqi osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania,

d) zbieranie i udzielanie informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej po byłych pracodawcach, którzy mieli siedzibę na obszarze działania Archiwum,

e) prowadzenie ewidencji dokumentacji niearchiwalnej przejętej przez Archiwum od likwidowanych pracodawców i przedsiębiorców wykreślonych z rejestru przechowawców akt osobowych,

f) udostępnianie dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców o czasowym okresie przechowywania uprawnionym osobom fizycznym, wydawanie z niej kopii oraz odpisów, a także umożliwianie korzystania z niej, w tym wypożyczanie innym uprawnionym podmiotom.";

3) w § 17:
a) uchyla się ust. 2,
b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Dyrektor Archiwum powołuje Kolegium, określa jego skład osobowy i zakres działania, a także powołuje organy wymienione w § 17 ust. 1 pkt 2 i 3, określając ich skład osobowy.";

4) załącznik do statutu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia podpisania.