Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.158

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 października 2018 r.

DECYZJA Nr 132/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 1 października 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r.

Na podstawie art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) oraz § 1 pkt 9 lit. a i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 101/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2019 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 109) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) do dnia 28 września 2018 r. na 6-miesięczne szkolenie, w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2, z wyłączeniem podoficerów, o których mowa w pkt 1 a;",

b) po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1. a) do dnia 31 października 2018 r. na 6-miesięczne szkolenie, w przypadku osób, o których mowa w § 2 pkt 2, ubiegających się o przyjęcie do Wojskowej Akademii Technicznej, do korpusu osobowego logistyki, grupy osobowej ogólnologistycznej oraz transportu i ruchu wojsk;";

2) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZESTAWIENIE

limitów miejsc na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów przygotowujące do pełnienia służby w określonych korpusach osobowych

(grupach osobowych) w 2019 r.

UCZELNIAKod i nazwa korpusu osobowegoKod i nazwa grupy osobowejDG

RSZ

OTżwDGWI2

IWO PPOŻ. DB, DKadr OP

DWSZdr.

SKW/SWW

Prokuratura

Krajowa,

WAT

ogółemczas trwania
3 miesiące6 miesięcy12 miesięcy12 miesięcy
1/2/3/4/
WAT28Łączności i informatykiBeksploatacji systemów łączności179733636
Deksploatacji systemów informatycznych27363636
38LogistykiAogólnologistyczna151515
Ctransportu i ruchu wojsk821010
RAZEM W WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ6791299797
λλiλiv38LogistykiAogólnologistyczna161616
26423232
54OgólnaBkadrowa101010
RAZEM W AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ2620210584216
AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH20Wojsk lądowychBpancerno-zmechanizowana351625353
868686
1552020
Drakietowa i artylerii20201010
28Łączności i informatykiBeksploatacji systemów łączności731010
30Rozpoznania i walki radioelektronicznejArozpoznania ogólnego731010
Brozpoznania i zakłóceń elektronicznych555
Cgeograficzna555
34Inżynierii wojskowejAsaperska821010
36Obrony przed bronią masowego rażeniaArozpoznania i likwidacji skażeń555
40MedycznyBdentystów222
Cweterynarii111
Dfarmaceutów444
Ffizykobiochemików222
Gpielęgniarstwa333
Hratownictwa medycznego222
42Wywiadu i kontrwywiadu wojskowegoAwywiadu wojskowego333
Bkontrwywiadu wojskowego777
44Żandarmerii wojskowejAdochodzeniowo-śledcza333
Bprewencji444
Coperacyjno-rozpoznawcza333
46Sprawiedliwości i obsługi prawnejBprokuratorska777
Cobsługi prawnej55131
48DuszpasterstwaAteologiczna222
50FinansowyAekonomiczno-finansowa1212210
52WychowawczyDorkiestr i zespołów estradowych333
54OgólnyGochrony przeciwpożarowej333
RAZEM W AKADEMII WOJSK LĄDOWYCH11211510548290231279941
WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH22Sił powietrznychGradiotechniczna252525
32PrzeciwlotniczyAartylerii przeciwlotniczej101010
Bprzeciwlotniczych zestawów rakietowych202020
RAZEM W WYŻSZEJ SZKOLE OFICERSKIEJ SIL POWIETRZNYCH555555
OGÓŁEM W UCZELNIACH WOJSKOWYCH2601441019675002332111541
1/ Limit dla podoficerów zawodowych i osób ze środowiska cywilnego. 2/ Limit dla podoficerów zawodowych.

3/ Limit dla osób ze środowiska cywilnego.

4/ Limit dla szeregowych zawodowych.