Dzienniki resortowe

B.I.LP.2018.10.155

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 159
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 27 sierpnia 2018 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 140 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie makrowskaźników do planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2019

EP.0300.2.3.2018

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1  (tj. z 2017 r. Dz. U. z 5 kwietnia 2017 r. poz. 788 ze zm.), w związku z § 6 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe 2 , stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., mając na względzie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 3  (Dz. U. Nr 134 poz. 692), w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 2 4  Statutu, ustalam, co następuje:

§  1. 
1.  W załączniku 1, o którym mowa w § 6 decyzji nr 140 z dnia 6 lipca 2018 r., po wyrazie "Warszawa" liczbę "186,50" zastępuje się liczbą "186,06".
2.  Załącznik 2, o którym mowa w § 6 decyzji nr 140 z dnia 6 lipca 2018 r., zastępuje się załącznikiem 2 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.).
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych na rok 2019 w jego wersji prowizorycznej, zwanej w zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2010 r. - prowizorium planu finansowo-gospodarczego (§ 2 ust. 5 pkt 1.
1 Art. 33.1. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 788 ze zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134 poz. 692) stanowi, że "Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego".
4 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że " Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych".