Zmiana decyzji w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.73

Akt jednorazowy
Wersja od: 15 czerwca 2018 r.

DECYZJA Nr 65/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 13 czerwca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 1, 7 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 251/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie kształcenia i egzaminowania ze znajomości języków obcych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 193) pkt 23 otrzymuje brzmienie:

"23. W razie negatywnego wyniku którejkolwiek ze zdawanych sprawności językowych, ponowny egzamin na tym samym poziomie nie może odbyć się przed upływem trzech miesięcy od dnia egzaminu, z wyjątkiem kandydatów na żołnierzy zawodowych oraz żołnierzy zawodowych pełniących służbę w międzynarodowych strukturach wojskowych.".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.