Dz.Urz.KGP.2018.62

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

DECYZJA Nr 127
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 11 kwietnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416 i 650) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 182 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie korzystania w Policji z zasobów informacyjnych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (Dz. Urz. KGP poz. 56) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) BSWP - Biuro Spraw Wewnętrznych Policji;";

2) w § 3 w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w BSWP - Komendant lub jego zastępca;";

3) w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) przeniesienia do pełnienia służby lub pracy w innej jednostce lub komórce organizacyjnej Policji lub oddelegowania do wykonywania zadań służbowych poza Policją;";

4) w § 18:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w Komendzie Głównej Policji - dyrektor biura;";

b) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) w BSWP - Komendant;";

5) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Komendant BSWP może upoważnić podległych policjantów lub pracowników Policji do dostępu do KCIK w trybie niegenerującym informacji koordynacyjnych w odniesieniu do informacji kryminalnych przekazanych przez organy Policji.";

6) § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komendant BSWP, a także jego zastępca są uprawnieni do zlecenia przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 1, w stosunku do wszystkich policjantów i pracowników Policji.";

7) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Upoważnienia, wydane przez Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji lub jego zastępców, zachowują ważność nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji.
§  3.  BŁiI KGP umieści w Centrum Dystrybucji Oprogramowania, w terminie 7 dni od przekazania przez BWiIK KGP, elektroniczną wersję dokumentu określonego w załączniku nr 1 do decyzji.
§  4.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 27 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK O NADANIE/ODEBRANIE1) UPOWAŻNIENIA DO KIEROWANIA ZAPYTAŃ I OTRZYMYWANIA ODPOWIEDZI Z MODUŁU KCIK