Zmiana decyzji w sprawie konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2021.231

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 października 2021 r.

DECYZJA Nr 152/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 października 2021 r.
zmieniająca decyzję w sprawie konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii

Na podstawie art. 460 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, 619 i 1630), art. 2 pkt 1 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 2 pkt 14 i 16 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 52/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie konkursu o nagrodę im. Mariana Rejewskiego za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską i rozprawę doktorską poświęconą cyberbezpieczeństwu i kryptologii (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 65 oraz z 2021 r. poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 4:
a)
wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Za organizację oraz obsługę kancelaryjno-biurową Konkursu odpowiada Departament Cyberbezpieczeństwa, przy wsparciu następujących komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej, działających w zakresie posiadanych kompetencji:",

b)
po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) Departamentu Ochrony Informacji Niejawnych, do którego zadań należy w szczególności wsparcie w zakresie:

a) organizowania i prowadzenia szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych dla osób przetwarzających dane osobowe w związku z organizacją Konkursu,

b) konsultowania i opracowywania dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych w celu realizacji Konkursu;";

2)
użyte w § 2, § 3, § 4 w pkt 2 w lit. b i w pkt 4 w lit. a oraz w § 5, w różnej liczbie i w różnym przypadku, wyrazy "Departament Ochrony Informacji Niejawnych" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i w odpowiednim przypadku wyrazami "Departament Cyberbezpieczeństwa".
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.