Dz.Urz.WUG.2018.218

| Akt jednorazowy
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 29
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 13 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA"

Na podstawie § 2 ust. 5 statutu Wyższego Urzędu Górniczego, stanowiącego załącznik do zarządzenia Ministra Energii z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie nadania statutu Wyższemu Urzędowi Górniczemu (Dz. Urz. Min. Ener. poz. 10), postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 17 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" (Dz. Urz. WUG poz. 169) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 i § 3 otrzymują brzmienie:

"§ 2. 1. W skład Komitetu wchodzą:

1) Przewodniczący: Dyrektor Generalny Wyższego Urzędu Górniczego;

2) Zastępca Przewodniczącego: Dyrektor Biura Komunikacji Społecznej;

3) Członkowie:

a) Dyrektor Gabinetu Prezesa,

b) Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego,

c) Naczelnik Samodzielnego Wydziału Informatyzacji,

d) Rzecznik Prasowy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego,

e) pracownicy:

– Departamentu Prawnego,

– Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem,

– Biura Administracyjno-Gospodarczego,

– Biura Komunikacji Społecznej,

– Samodzielnego Wydziału Kadr i Szkolenia;

4) Sekretarz: pracownik Biura Administracyjno-Gospodarczego.

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. e oraz pkt 4, są wyznaczani przez Dyrektora Generalnego Wyższego Urzędu Górniczego w porozumieniu z Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego.

3. W przypadku nieobecności osoby wchodzącej w skład Komitetu, w pracach Komitetu uczestniczy osoba ją zastępująca.

4. Przewodniczący może zapraszać do udziału w pracach Komitetu innych pracowników urzędów górniczych.

§ 3. Zadaniem Komitetu jest organizowanie w latach 2018-2022 uroczystości "DNIA GÓRNIKA", w terminach ustalanych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.";

2) § 7 i § 8 otrzymują brzmienie:

"§ 7. Komórki organizacyjne, samodzielne wydziały i samodzielne stanowiska oraz okręgowe urzędy górnicze i Specjalistyczny Urząd Górniczy udzielają Komitetowi wszelkiej pomocy niezbędnej w jego pracach.

§ 8. Obsługę Komitetu sprawuje Biuro Administracyjno-Gospodarcze.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.