Zmiana decyzji w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej. - OpenLEX

Zmiana decyzji w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KGSG.2019.51

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 sierpnia 2019 r.

DECYZJA Nr 158
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 1 sierpnia 2019 r.
zmieniajaca decyzję w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej

W związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, 125, 235 i 1091), z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1470 oraz z 2018 r. poz. 236) oraz z § 21 regulaminu pracy nr 1 w Komendzie Głównej Straży Granicznej z dnia 4 września 2009 r. (Dz. Urz. KGSG poz. 64, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji nr 197 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 września 2010 r. w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 49, z późn. zm.) w załączniku nr 2 do decyzji:
1)
lp. 20 otrzymuje brzmienie:

"

20.Biuro Lotnictwa Straży Granicznej13)
a) Naczelnik Wydziału Ekonomicznego
- starszy specjalista - koordynator Referatu Ewidencji Materiałowej
b) Naczelnik Wydziału Techniki Lotniczej
c) Naczelnik Wydziału Operacji Lotniczych
d) starszy specjalista do spraw jakości w lotnictwie Zespołu Stanowisk Samodzielnych

";

2)
odnośnik nr 13 otrzymuje brzmienie:

"13) dotyczy funkcjonariuszy lub pracowników pełniących służbę lub zatrudnionych w Biurze Lotnictwa Straży Granicznej".

§  2. 
Karty obiegowe wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji zachowują swoją ważność.
§  3. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 16 września 2019 r.