Dz.Urz.KGSG.2018.91

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 października 2018 r.

DECYZJA Nr 211
KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ
z dnia 9 października 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej

W związku z art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, z późn. zm.), § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie właściwości organów i jednostek organizacyjnych Straży Granicznej w sprawach wynikających ze stosunku służbowego funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz trybu postępowania w tych sprawach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1470 oraz z 2018 r. poz. 236) oraz § 21 regulaminu pracy nr 1 w Komendzie Głównej Straży Granicznej z dnia 4 września 2009 r. (Dz. Urz. KGSG poz. 64, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 197 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 24 września 2010 r. w sprawie kart obiegowych w Komendzie Głównej Straży Granicznej (Dz. Urz. KGSG poz. 49, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) w ust. 1 w pkt 2 w lit. d kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) kartę obiegową stosowaną do rozliczenia się z obowiązków służbowych w przypadku zakończenia okresu, na jaki funkcjonariusz został delegowany z innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej.",

b) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) o której mowa w ust. 1 pkt 3 określa załącznik nr 3 do decyzji.";

2) w § 2a:
a) w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) niezwłocznie po otrzymaniu wniosku kierownika komórki organizacyjnej KGSG, do której został delegowany funkcjonariusz z innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w przypadku o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3.",

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, kierownik komórki organizacyjnej KGSG składa nie później niż na 7 dni przed zakończeniem okresu delegowania, wskazując w nim zakres i obszary wymagające rozliczenia się.";

3) w § 3 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Uzupełnienia karty obiegowej o dodatkowe pozycje dokonuje się w przypadku, jeżeli karta obiegowa nie obejmuje obszarów wymagających rozliczenia się wskazanych we wniosku kierownika komórki organizacyjnej KGSG, o których mowa w § 2a ust. 3.";

4) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku niezwrócenia karty obiegowej w okresie 2 miesięcy od daty upływu terminu rozliczenia podanego w stosownym akcie prawnym lub w karcie obiegowej i niedokonania przez funkcjonariusza albo pracownika czynności, o której mowa w ust. 2, Dyrektor Biura Kadr i Szkolenia KGSG informuje o zaistniałych okolicznościach kierownika komórki organizacyjnej KGSG, w której funkcjonariusz albo pracownik wykonywał obowiązki służbowe, a w sytuacji przeniesienia funkcjonariusza do innej jednostki organizacyjnej Straży Granicznej kierownika tej jednostki.";

5) dodaje się załącznik nr 3 do decyzji w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

KARTA OBIEGOWA

wydana w dniu ......................................

................................................................................................

stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza1)

Stwierdzam, że ww. rozliczył się ze spraw służbowych, powierzonego mienia oraz zobowiązań finansowych.
Lp.Podmiot rozliczającyStopień, imię, nazwisko2)DataPodpis
1.Kierownik komórki organizacyjnej KGSG3)
2.Bezpośredni przełożony
3.Kierownik właściwej kancelarii jawnej lub osoba upoważniona do wykonywania czynności kancelaryjnych (w przypadku braku właściwej kancelarii jawnej)
4.Biuro Łączności i Informatyki KGSG
a) Naczelnik Wydziału Zarządzania Projektami
- Kierownik Sekcji Realizacji Projektów i Usług
b) Naczelnik Wydziału Ewidencji i Serwisu
- Kierownik Sekcji Obsługi Użytkownika
5.Kierownik kancelarii tajnej lub kierownik właściwego oddziału kancelarii tajnej lub osoba upoważniona do wykonywania czynności kancelaryjnych (wyłącznie w przypadku braku właściwej kancelarii tajnej lub jej właściwego oddziału)
6.Biuro Kadr i Szkolenia KGSG
Naczelnik Wydziału Spraw Osobowych
7.Biuro Ochrony Informacji KGSG
Kierownik Sekcji Ochrony Fizycznej

Rozliczenia należy dokonać .........................................

......................................................................................................

(pieczęć imienna i podpis osoby wydającej kartę obiegową)

1) niepotrzebne skreślić;

2) wpis odręczny lub postawienie pieczęci imiennej;

3) w przypadku przyjęcia w komórce organizacyjnej KGSG imiennych upoważnień do odbioru korespondencji lub imiennych upoważnień do prowadzenia urządzeń ewidencyjnych poza kancelarią tajną podpis kierownika komórki organizacyjnej KGSG oznacza także rozliczenie funkcjonariusza z posiadanej korespondencji.