Dz.Urz.KGP.2018.92

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 2018 r.

DECYZJA Nr 268
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

Na podstawie § 6 oraz § 12 ust. 2 w zw. z § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. poz. 1091 oraz z 2018 r. poz. 222) postanawia się, co następuje:
§  1.  W decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (Dz. Urz. KGP poz. 51) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

"18a) Komendant BSWP - Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji;",

b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

"19) komórka właściwa w sprawach wywiadu kryminalnego - komórki organizacyjne właściwe do spraw wywiadu kryminalnego, a w przypadku Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji komórki organizacyjne wyznaczone do wykonywania zadań z zakresu wywiadu kryminalnego;",

c) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

"25) podmioty pozapolicyjne - organy władzy publicznej, w tym służby, uprawnione na podstawie ustaw do uzyskiwania od Policji informacji, w tym danych osobowych oraz do ich przetwarzania w granicach i w celach realizacji ustawowych zadań tych organów, w szczególności Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Ochrony Państwa, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmeria Wojskowa;";

2) w § 5:
a) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Nadzór nad jakością i aktualnością informacji rejestrowanych w zbiorach danych KSIP oraz nad terminowością wykonywania operacji przetwarzania w komórkach organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji sprawują kierownicy tych komórek poprzez wykonywanie zadań określonych w ust. 2 pkt 1 oraz w § 4 ust. 2 pkt 2 i 4.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Ogólny nadzór nad jakością i aktualnością informacji rejestrowanych w KSIP oraz nadzór nad zgodnością zakresu uprawnień dostępu do KSIP z zadaniami służbowymi, a także z procedurami nadawania, zmiany i cofania uprawnień dostępu do KSIP sprawują:

1) Komendant CBŚP - w odniesieniu do podległych komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji;

2) Komendant BSWP - w odniesieniu do podległych komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

3) komendanci wojewódzcy Policji (Komendant Stołeczny Policji) - w odniesieniu do komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji) oraz innych podległych im jednostek i komórek organizacyjnych Policji.";

3) w § 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) komendanci wojewódzcy Policji (Komendant Stołeczny Policji), Komendant CBŚP i kierownicy właściwych rzeczowo zarządów i wydziałów Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Komendant BSWP i kierownicy właściwych rzeczowo wydziałów Biura Spraw Wewnętrznych Policji są obowiązani sprawdzać w podległych komórkach organizacyjnych prawidłowość liczb przestępstw podawanych w formularzach określonych w § 36 ust. 7 pkt 6 w sprawach obejmujących 30 lub więcej przestępstw;";

4) w § 7:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. W przypadku stwierdzenia przekazania błędnych danych do programu badań statystycznych statystyki publicznej lub wprowadzenia do KSIP błędnych informacji o przestępstwach powodujących zniekształcenie wynikowych informacji statystycznych o przestępczości lub wynikach działalności Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP oraz komendanci wojewódzcy Policji (Komendant Stołeczny Policji) kierują do dyrektora biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany danych w Systemie Analitycznym, ze wskazaniem w uzasadnieniu wniosku rodzaju, zakresu i przyczyny wprowadzenia błędnych danych oraz danych poprawnych.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego może podjąć decyzję o zmianie odpowiednich danych w KSIP w przypadku, o którym mowa w ust. 1, a także w razie stwierdzenia powstałej z innego powodu konieczności zapewnienia poprawności, aktualności i jakości danych statystycznych generowanych i opracowywanych na podstawie informacji przetwarzanych w KSIP, z zastrzeżeniem pisemnego poinformowania o tej decyzji właściwego rzeczowo komendanta wojewódzkiego Policji (Komendanta Stołecznego Policji), Komendanta CBŚP lub Komendanta BSWP.";

5) w § 11:
a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) kierownika komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Policji właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego - w przypadku policjantów i pracowników Policji pełniących służbę i zatrudnionych w Biurze Spraw Wewnętrznych Policji.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego oraz kierownicy komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji), Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji nadają uprawnienia do przetwarzania informacji w KSIP zgodnie z właściwością, o której mowa w ust. 1 oraz w zakresie, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 1-3, a następnie przekazują zatwierdzone wnioski o nadanie tych uprawnień odpowiednio dyrektorowi biura KGP właściwego w sprawach łączności i informatyki lub właściwym miejscowo i rzeczowo kierownikom komórek organizacyjnych do spraw łączności i informatyki komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji), w celu wykonania czynności techniczno- organizacyjnych niezbędnych do rozpoczęcia przetwarzania informacji, zgodnie z nadanymi uprawnieniami.";

6) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komendanta CBŚP, Komendanta BSWP, komendantów wojewódzkich Policji (Komendanta Stołecznego Policji), kierowników komórek organizacyjnych właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego oraz właściwych w sprawach sztabowych komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji), kierowników komórek organizacyjnych Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendantów szkół policyjnych, uprawnia się do przetwarzania danych osobowych w zbiorach danych określonych w § 1 ust. 2 oraz w § 8 ust. 1 i 2 w pełnym zakresie informacyjnym tych zbiorów oraz w zakresie wszystkich operacji przetwarzania, a także do administrowania tymi danymi w zakresie odpowiadającym realizowanym zadaniom wynikającym z niniejszej decyzji oraz zgodnie z właściwością terytorialną i rzeczową tych jednostek organizacyjnych Policji.";

7) w § 14 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) kierownik wskazanej przez Komendanta BSWP komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Policji właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego - w odniesieniu do policjantów i pracowników podległych Komendantowi BSWP;";

8) w § 26 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przestępstwach ściganych z oskarżenia publicznego oraz o czynach zabronionych przez ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, których dopuścili się nieletni zwanych dalej "przestępstwami", z wyjątkiem przestępstw w odniesieniu do których zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy o Policji, zadania realizuje Biuro Spraw Wewnętrznych Policji.";

9) w § 65 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Sprawdzenia osoby w związku z nadzorem nad jakością danych dokonuje się w przypadkach wykonywania czynności administrowania lub nadzoru określonych w § 4 ust. 1 oraz w § 5. Sprawdzeń tych dokonuje dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego oraz upoważnieni przez niego policjanci lub pracownicy Policji, a w przypadkach, o których mowa w § 5, kierownicy komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji), Centralnego Biura Śledczego Policji oraz Biura Spraw Wewnętrznych Policji lub upoważnieni przez nich policjanci lub pracownicy Policji.";

10) w § 67 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Sprawdzenia podmiotu w związku z nadzorem nad jakością danych dokonuje w przypadkach określonych w § 4 dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego oraz upoważnieni przez niego policjanci lub pracownicy Policji, a w przypadkach i w zakresie wykonywania czynności określonych w § 5 kierownicy komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego odpowiednich komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji), Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz upoważnieni przez nich policjanci i pracownicy Policji. W wyniku sprawdzenia w związku z jakością danych uzyskuje się wszystkie zgromadzone w KSIP jawne informacje dotyczące sprawdzanego podmiotu.";

11) w § 68 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sprawdzenia rzeczy w związku z nadzorem nad jakością danych dokonuje w przypadkach określonych w § 4 dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego oraz upoważnieni przez niego policjanci lub pracownicy Policji, a w przypadkach i w zakresie wykonywania czynności określonych w § 5 kierownicy komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji), Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji oraz upoważnieni przez nich policjanci i pracownicy Policji.";

12) w § 69 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Sprawdzenia informacji o wydarzeniu, przestępstwie lub postępowaniu w związku z nadzorem nad jakością danych dokonuje w przypadkach określonych w § 4 dyrektor biura KGP właściwego w sprawach wywiadu kryminalnego i dyrektor biura KGP właściwego w sprawach sztabowych oraz upoważnieni przez tych dyrektorów policjanci lub pracownicy Policji, a w przypadkach i w zakresie wykonywania czynności określonych w § 5 kierownicy komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego lub właściwych w sprawach sztabowych odpowiednich komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji) oraz kierownicy komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego oraz upoważnieni przez nich policjanci i pracownicy Policji. W wyniku sprawdzenia w związku z jakością danych uzyskuje się wszystkie zgromadzone w KSIP informacje dotyczące sprawdzanego wydarzenia, przestępstwa lub postępowania.";

13) w § 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Informacje przetwarzane w zbiorach KSIP Osoba, Fakt, Podmiot i Rzecz udostępnia podmiotom pozapolicyjnym komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa w sprawach wywiadu kryminalnego, a w przypadku informacji przekazywanych sądom i prokuratorom dla celów prowadzonych postępowań karnych również Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz komórki organizacyjne Policji właściwe w sprawach kryminalnych lub śledczych.";

14) w § 74 w ust. 2 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) Komendanta BSWP, kierowników komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji i ich zastępców - w odniesieniu do wszystkich policjantów i pracowników Policji, wykonywanych przez nich operacji przetwarzania oraz sprawdzeń, a także w zakresie wszystkich informacji zarejestrowanych, przetwarzanych i dostępnych w KSIP,";

15) w § 75 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wykazem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie są objęte dane policjantów i pracowników Biura Spraw Wewnętrznych Policji, z wyjątkiem czynności kontroli lub nadzoru służbowego wykonywanych na wniosek sądów lub prokuratora.";

16) w § 79 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w przypadku realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 3, kierownicy oraz upoważnieni policjanci i pracownicy komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach wywiadu kryminalnego oraz komórek organizacyjnych Policji właściwych w sprawach wywiadu kryminalnego odpowiednich terytorialnie i rzeczowo komend wojewódzkich Policji (Komendy Stołecznej Policji), Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji.";

17) w § 84 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) sprawdzenie dokonywane przez policjanta lub pracownika Biura Spraw Wewnętrznych Policji";

18) w § 95 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kierowników jednostek organizacyjnych Policji, dyrektorów biur KGP, dyrektora CLKP oraz kierowników komórek organizacyjnych Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Biura Śledczego Policji upoważnia się do wyznaczania komisji do usunięcia danych osobowych ze zbiorów danych KSIP w zakresie dotyczącym informacji zarejestrowanych przez podległych policjantów lub pracowników Policji oraz w zakresie informacji zarejestrowanych w jednostkach lub komórkach organizacyjnych Policji będących poprzednikami prawnymi podległych jednostek lub komórek organizacyjnych.";

19) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do decyzji;
20) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do decyzji.
§  2.  Uprawnienia dostępu do KSIP oraz upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w KSIP nadane przed wejściem w życie niniejszej decyzji policjantom i pracownikom Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, zachowują ważność do czasu wystąpienia okoliczności określonych w § 12 decyzji nr 165 Komendanta Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 27 stycznia 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 w zakresie § 2 pkt 25, który wchodzi w życie, z mocą od dnia 1 lutego 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WNIOSEK O NADANIE, MODYFIKACJĘ LUB COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI W KSIP

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WNIOSEK O NADANIE, MODYFIKACJĘ LUB COFNIĘCIE UPOWAŻNIENIA DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W KSIP