Dz.Urz.MON.2018.90

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 lipca 2018 r.

DECYZJA Nr 82/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 3 lipca 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej

Na podstawie § 1 pkt 9 lit. g i § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz. 933) oraz w związku z art. 119 i 120 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 173) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 440/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 października 2007 r. w sprawie działalności rekonwersyjnej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 198) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, podporządkowaną osobie wskazanej w wykazie jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych wraz z ich podporządkowaniem.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.