Zmiana decyzji w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej dotyczącej jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2023.56

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 maja 2023 r.

DECYZJA Nr 45/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 maja 2023 r.
zmieniająca decyzję w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej dotyczącej jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej

Na podstawie art. 2 pkt 1 i 2a ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1438) ustala się, co następuje:
§  1. 
W decyzji Nr 184/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie działalności kompetencyjnej i organizacyjno-etatowej dotyczącej jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 233, z 2021 r. poz. 160 i 260 oraz z 2022 r. poz. 75) w § 2 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Działalność organizacyjno-etatową dotyczącą jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego oraz w czasie wojny określają odrębne przepisy".

§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.