Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2018.194

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 169/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 17 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2018 r.

Na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) ustala się, co następuje:
§  1.  W decyzji Nr 145/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 października 2018 r. w sprawie blokowania wydatków budżetowych w 2018 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 171 i 182) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Blokuje się planowane wydatki budżetowe, o których mowa w załącznikach Nr 1-3 do decyzji.";

2) dodaje się załącznik Nr 3 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik Nr 3
ParagrafWyszczególnienieBlokowana kwota wydatków (w zł)
OGÓŁEM CZĘŚĆ 2913 885 523
Dział 750 Administracja publiczna1 864 000
Rozdział 75001 Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej834 000
3070Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom30 000
4170Wynagrodzenia bezosobowe100 000
4300Zakup usług pozostałych400 000
4380Zakup usług tłumaczenia30 000
4410Podróże służbowe krajowe100 000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych133 000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych41 000
Rozdział 75057 Placówki zagraniczne1 030 000
3070Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom500 000
4180Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności30 000
4300Zakup usług pozostałych500 000
Dział 752 Obrona narodowa1 350 000
Rozdział 75204 Centralne wsparcie1 350 000
6050Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych1 350 000
Dział 755 Wymiar sprawiedliwości2 362 609
Rozdział 75503 Sądy wojskowe2 362 609
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników11 792
4300Zakup usług pozostałych188 000
4050Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy424 759
4060Inne należności żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń17 030
4360Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych11 000
4610Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego1 692 028
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych18 000
Dział 803 Szkolnictwo wyższe5 538 387
Rozdział 80302 Uczelnie wojskowe5 538 387
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych5 538 387
Dział 851 Ochrona zdrowia77 527
Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego77 527
4130Składki na ubezpieczenie zdrowotne77 527
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego2 693 000
Rozdział 92118 Muzea2 693 000
2840Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych1 200 000
6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych1 493 000