Dzienniki resortowe

B.I.LP.2017.4.48

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 marca 2017 r.

DECYZJA Nr 77
DYREKTORA GENERALNEGO LASÓW PAŃSTWOWYCH
z dnia 3 marca 2017 r.
w sprawie zmiany Decyzji nr 33 z dnia 7 lutego 2017 r. w sprawie aktualizacji makrowskaźników do Planu finansowo-gospodarczego Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe na rok 2017

EP.0300.1.3.2017

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach 1  (tj. z 2015 r. Dz. U. z 10 grudnia 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.), w związku z § 6 2  Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r., mając na względzie § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe 3  (Dz. U. Nr 134, poz. 692), w wykonaniu zadania Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych wynikającego z § 8 ust. 1 pkt 2 4  Statutu, ustalam, co następuje:

§  1.  Załącznik 1, o którym mowa § 7 decyzji nr 33 z dnia 7 lutego 2017 r., zastępuje się załącznikiem 1 do niniejszej decyzji. (Załącznika nie drukujemy - przyp. red.)
§  2.  W załączniku 2, o którym mowa w § 8 ust. 1 decyzji nr 33 z dnia 7 lutego 2017 r., w punkcie: VIII. Terminy i forma opracowania materiałów, wyrażenie: "do 03 marca" zastępuje się wyrażeniem "do 10 marca".
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w odniesieniu do Planu finansowo-gospodarczego Lasów Państwowych na rok 2017 w jego wersji, zwanej w zarządzeniu nr 10 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 24 lutego 2010 r. - planem finansowo-gospodarczym (§ 2 ust. 5 pkt 2).
1 Art. 33. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) stanowi, że "Lasami Państwowymi kieruje Dyrektor Generalny przy pomocy dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych".
2 Statut Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe został nadany zarządzeniem nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r.; w § 6 Statut Lasów Państwowych stanowi, że w wykonaniu zadań określonych przez ustawę (o lasach) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także innych przepisów prawnych, Dyrektor Generalny wydaje zarządzenia i decyzje obowiązujące w Lasach Państwowych.
3 § 6 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. Nr 134, poz. 692) stanowi, że "Plan finansowo-gospodarczy Lasów Państwowych obejmuje plan Dyrekcji Generalnej i plany dyrekcji regionalnych, zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego".
4 W § 8 ust. 1 pkt 2 Statut Lasów Państwowych stanowi, że "Dyrektor Generalny ustala w szczególności zasady sporządzania i realizacji planów gospodarczo-finansowych Lasów Państwowych".